Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 5 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 5-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1-тоқсан
1-бөлім:

Мәдениет: тілжәнеқарым-қатынас

Тыңдалым және айтылым 5.1.1.1 — тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау;

5.1.5.1 — тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру

Оқылым 5.2.1.1 — мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну,  анықтау;

5.2.2.1 -лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану

Жазылым 5.3.1.1 — берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;

5. 3.4.1 -эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу

Әдеби тіл нормалары 5.4.1.1 -қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу.
2-бөлім:

Киіну. Сән.Талғам.

Тыңдалым және айтылым 5.1.2.1 -әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, жарнама) көтерілген мәселені түсіндіру;

5.1.3.1 -тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша  ақпаратты анықтау

Оқылым 5.2.3.1 -жарнама құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

5.2.5.1 -мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 5.3.2.1 -жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, жарнама құрастырып жазу;

5.3.6.1 -мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау

Әдеби тіл нормалары 5.4.2.1 -сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу
3-бөлім:

Отбасылық  дәстүрлер мен мерекелер

Тыңдалым және айтылым 5.1.2.1 -әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама) көтерілген мәселені түсіндіру;

5.1.4.1 -тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 5.2.4.1 — ауызекі стильдегі мәтіндердің

мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;

5.2.3.1 -хаттың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 5.3.2.1 -жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хатқұрастырып жазу;

5.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу

Әдеби тіл нормалары 5.4.3.1 -тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздеркөркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану
2- тоқсан
4-бөлім:

Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі

Тыңдалым және айтылым 5.1.2.1 -әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі  (хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру;

5.1.3.1 -тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша  ақпаратты анықтау

Оқылым 5.2.1.1 —

мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну,  анықтау;

5.2.3.1 -хабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 5.3.2.1 -жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап хабарландыру құрастырып жазу;

5.3.6.1 -мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау

Әдеби тіл нормалары 5.4.3.1 -омоним, антоним,  синонимдерді   көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану
5-бөлім:

Бос уақыт және хобби

Тыңдалым және айтылым 5.1.5.1 — тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру;

5.1.2.1 — әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі (хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру

Оқылым 5.2.2.1 -лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану;

5.2.3.1 -хабарлама құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 5.3.4.1 — эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу;

5.3.1.1 -берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;

5.3.2.1 -жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары 5.4.4.1 — жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында  қолдану
3-тоқсан
6-бөлім:

Қиял әлемі

Тыңдалым және айтылым 5.1.1.1 -тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрация-лар арқылы  тақырыпты болжау;

5.1.5.1 — тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру

Оқылым 5.2.2.1- лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану;

5.2.5.1 -мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру;

5.2.7.1 — энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу

Жазылым 5. 3.4.1 -эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу;

5.3.6.1 -мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау

Әдеби тіл нормалары 5.4.2.2 — зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану
7-бөлім:

Көлік және жол белгілері

Тыңдалым және айтылым 5.1.3.1 -тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша  ақпаратты анықтау;

5.1.4.1 — тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау.

Оқылым 5.2.3.1 -нұсқаулық құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

5.2.5.1 — мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 5.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу;

5.3.3.1 -сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру

Әдеби тіл нормалары 5.4.4.4 -сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу,  сан есімді зат есім орнына қолдана білу
8-бөлім:

Адамның сырт келбеті мен мінезі

Тыңдалым және айтылым 5.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру;

5.1.4.1 -тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 5.2.4.1 — ауызекі стильдегі мәтіндердің

мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;

5.2.6.1 -оқылым стратегияларын қолдану:

жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу

Жазылым 5.3.3.1 -сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру;

5.3.1.1 -берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру

Әдеби тіл нормалары 5.4.4.3 -сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу
4-тоқсан
9-бөлім:

Аспан әлемінің құпиялары

Тыңдалым және айтылым 5.1.4.1 — тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау;

5.1. 6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

Оқылым 5.2.6.1 -оқылым стратегияларын қолдану:

жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;

5.2.7.1 — энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу

Жазылым 5.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу;

5. 3.4.1 -эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу

Әдеби тіл нормалары 5.4.5.5 — төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу,  төл сөзді төлеу сөзге айналдыру
10-бөлім.

Саяхат және демалыс.

Тыңдалым және айтылым 5.1.5.1 — тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру;

5.1.6.1 —  коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

Оқылым 5.2.7.1 — энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу;

5.2.4.1 — ауызекі стильдегі мәтіндердің

мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;

5.2.3.1 — хаттың  құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 5.3.3.1 -сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру;

5.3.2.1 -жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хатқұрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

 

5.4.4.5 -төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу,  төл сөзді төлеу сөзге айналдыру;

5.4.5.5 — төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *