Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 6 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

  • 6-сынып:
Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары.

Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан
1-бөлім:

Қазақстандағы

көрікті

жерлер

Тыңдалым және айтылым 6.1.1.1 -мәтіннің атауын талқылау және  алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені  болжау;

6.1.4.1 -мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау.

Оқылым 6.2.2.1 -ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

6.2.6.1 -оқылым стратегияларын қолдану:

комментарий жасау,  іріктеп оқу,  рөлге бөліп оқу

Жазылым 6.3.3.1 — ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;

6.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді  іріктей отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары

 

6.4.1.1 — тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу
2-бөлім:

Ұлттық және отбасылық құндылықтар

Тыңдалым және айтылым 6.1.4.1 -мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

6.1.2.1 — әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (құттықтау, интервью) көтерілген мәселені талдау

Оқылым 6.2.2.1 — ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

6.2.5.1 -мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым 6.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып мінездеме, құттықтауқұрастырып жазу;

6.3.6.1 — мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары 6.4.2.1 — екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану
3-бөлім:

Әлемнің жеті кереметі.

Тыңдалым және айтылым 6.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  анықтау;

6.1.5.1 -тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым 6.2.1.1 — мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;

6.2.6.1 -оқылым стратегияларын қолдану:

комментарий жасау,  іріктеп оқу,  рөлге бөліп оқу

Жазылым 6.3.1.1 -әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;

6.3.4.1 — эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу  себептерін айқын көрсетіп жазу

(«келісу, келіспеу» эссесі)

Әдеби тіл нормалары

 

6.4.1.1 -тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу
2-тоқсан
4-бөлім:

Астана – мәдениет пен өнер ордасы

Тыңдалым және айтылым 6.1.2.1 — әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (хабарландыру, жаңалық) көтерілген мәселені талдау;

6.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай

ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу;

Оқылым 6. 2.3.1 -ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

6.2.6.1 — оқылым стратегияларын қолдану:

комментарий жасау,  іріктеп оқу,  рөлге бөліп оқу

Жазылым 6.3.4.1 — эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу  себептерін айқын көрсетіп жазу

(«келісу, келіспеу» эссесі);

6.3.6.1 — мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

 

6.4.3.1 -неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу
5-бөлім:

Тарихи тұлғалар

Тыңдалым және айтылым 6.1.1.1 -мәтіннің атауын талқылау және  алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені  болжау;

6.1.5.1 -тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым 6.2.4.1 — ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  тілдік ерекшелігін  салыстыру;

6.2.7.1 – энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 6.3.1.1 — әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;

6.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, өмірбаян құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары 6.4.3.1 -көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу
3-тоқсан
6-бөлім:

Су – тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен-көлдер

Тыңдалым және айтылым 6.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  анықтау;

6.1.5.1 — тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым 6.2.1.1 — мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;

6.2.4.1 — ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  тілдік ерекшелігін  салыстыру

Жазылым 6.3.3.1 — ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;

6.3.4.1 -эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу («келісу, келіспеу» эссесі)

Әдеби тіл нормалары 6.4.4.1 — сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану
7-бөлім:

Спорт. Белгілі спорт жұлдыздары.

Тыңдалым және айтылым 6.1.2.1 -әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, өмірбаян) көтерілген мәселені талдау;

6.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  анықтау

Оқылым 6.2.1.1 -мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;

6.2.4.1 — ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым 6.3.1.1 — әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;

6.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, өмірбаян құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

 

6.4.4.2 — етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану
8-бөлім:

Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері. Наурыз

Тыңдалым және айтылым 6.1.1.1 -мәтіннің атауын талқылау және  алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені  болжау;

6.1.2.1 -әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (жаңалық, құттықтау) көтерілген мәселені талдау

Оқылым 6. 2.3.1 -ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

6.2.7.1 – энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 6.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтауқұрастырып жазу;

6.3.6.1 — мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

 

6.4.4.3 — үстеудің мағыналық түрлерін ажырату,   синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану
4-тоқсан

 

9-бөлім:

Әлемдегі ірі кітапханалар

Тыңдалым және айтылым 6.1.2.1 -әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (өмірбаян, хабарландыру) көтерілген мәселені талдау;

6.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді

орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 6.2.4.1 — ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  тілдік ерекшелігін  салыстыру;

6.2.5.1 -мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым 6.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді  іріктей отырып, жинақы мәтін жазу;

6.3.6.1 — мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

 

6.4.4.3 -үстеудің мағыналық түрлерін ажырату,   синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану;
10-бөлім.

Ғылым мен технология жетістіктері

Тыңдалым және айтылым 6.1.2.1 — әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, интервью) ) көтерілген мәселені талдау;

6.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді  орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 6.2.2.1 -ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

6.2.5.1 -мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым 6.3.3.1 -ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;

6.3.4.1 -эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу («келісу, келіспеу» эссесі)

Әдеби тіл нормалары

 

6.4.5.1 — қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралаушы) түсіну, дұрыс қолдану

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *