Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 7 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

  • 7-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1-тоқсан
1-бөлім:

Ауа райы және климаттық өзгерістер

Тыңдалымжәнеайтылым 7.1.1.1 — мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;

7.1.4.1 -мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 7.2.1.1 — мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;

7.2.5.1 -мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым 7.3.3.1 — мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;

7.3.5.1 -оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары

 

7.4.2.1 –сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану
2-бөлім:

Көшпенділер мәдениеті

Тыңдалым және айтылым 7.1.2.1 -әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан  үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;

7.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 7.2.3.1 -хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

7.2.4.1 — идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау

Жазылым 7.3.1.1 — әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру;

7.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, шағын мақалақұрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары 7.4.1.1 -жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу
3-бөлім:Денсаулық – зор байлық Тыңдалымжәнеайтылым 7.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;

7.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 7.2.1.1 -мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;

7.2.2.1 -публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

7.2.3.1 -кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 7.3.2.1- жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, нұсқаулық құрастырып жазу;

7.3.4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу.

(дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормалары

 

7.4.3.1 -фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану
2-тоқсан
4-бөлім:

Сүйіспеншілік пен достық

Тыңдалымжәнеайтылым 7.1.1.1 -мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;

7.1.5.1 — проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым 7.2.4.1 — идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау;

7.2.6.1 -оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым 7.3.1.1 -әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру;

7.3.4.1 — эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе).

Әдеби тіл нормалары

 

7.4.4.1 -етістіктің есімше, көсемше түрлерін, тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану;
5-бөлім:

Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы

Тыңдалым және айтылым 7.1.2.1 — әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (ән, интервью) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;

7.1.4.1 — мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 7.2.5.1 -мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;

7.2.7.1 -ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 7.3.2.1 — жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, шағын мақалақұрастырып жазу;

7.3.6.1 — мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

 

7.4.4.1 -етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану
3-тоқсан
6-бөлім:

Ғаламтор және әлеуметтік желілер

 

Тыңдалым және айтылым 7.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;

7.1.5.1 — проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым 7.2.1.1 — мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;

7.2.5.1 -мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым 7.3.3.1 — мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;

7.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары

 

7.4.4.3 -шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану
7-бөлім:

Қазақстандағы ұлттар достастығы

Тыңдалым және айтылым 7.1.1.1 -мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;

7.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 7.2.4.1 — идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау;

7.2.3.1 -хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 7.3.4.1 — эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу

(дискуссивті эссе);

7.3.6.1 -мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

 

7.4.4.2 — еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну
8-бөлім:

Дұрыс тамақтану. Гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар

Тыңдалым және айтылым 7.1.2.1 -әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырып-тарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (пікірталас, жаңалық) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;

7.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу

Оқылым 7.2.5.1 — мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;

7.2.7.1 -ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 7.3.1.1 -әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру;

7.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, шағын әңгіме құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

 

7.4.4.4 — одағай түрлерін ажырата білу, қолдану
4-тоқсан
9-бөлім:

Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым

Тыңдалым және айтылым 7.1.2.1 -әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, көркем әдеби шығармадан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;

7.1.4.1 -мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 7.2.2.1 -публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

7.2.3.1 -хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 7.3.1.1 -әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру;

7.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, шағын мақалақұрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары 7.4.4.5 — оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу
10-бөлім.

Ғылыми фантастика

Тыңдалым және айтылым 7.1.1.1 -мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;

7.1.5.1 — проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым 7.2.4.1 — идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау;

7.2.5.1 -мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;

7.2.7.1 -энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 7.3.4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу.

(дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормасы 7.4.5.1 — сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *