Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 8 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 8-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1-тоқсан
 

1-бөлім:

Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы

Тыңдалымжәнеайтылым 8.1.1.1 — мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;

8.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым 8.2.2.1 — публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

8.2.3.1 -мақала, аннотация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 8.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан  жинақы мәтін (аннотация) жазу;

8.3.6.1 —  БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби тіл нормасы 8.4.1.1 — тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу
2-бөлім:

Адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті

Тыңдалым және айтылым 8.1.2.1 -әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;

8.1.4.1 -мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Оқылым 8.2.4.1 — тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;

8.2.3.1 -мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым 8.3.1.1 — тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік  жоспар құру;

8.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала,  құрастырып жазу

Әдеби тіл нормасы 8.4.2.1 — сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану
2-тоқсан
3-бөлім:

Кәсіп пен еңбек. Болашақ мамандықтары

Тыңдалым және айтылым 8.1.4.1 —  мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

8.1.5.1 — перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Оқылым 8.2.1.1 -тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;

8.2.5.1 -перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып,  мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Жазылым 8.3.3.1 -мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;

8.3. 4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу.

(аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы 8.4.3.1 — сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану
4-бөлім:

Ғарышты игеру жетістіктері

Тыңдалым және айтылым 8.1.3.1 — мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;

8.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 8.2.2.1 -публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

8.2.3.1 -мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым 8.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация, тезис құрастырып жазу;

8.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан  жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

Әдеби тіл нормасы 8.4.4.1 — сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері,  есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану
3-тоқсан
5-бөлім: Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер Тыңдалым және айтылым 8.1.5.1 — перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

8.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 8.2.1.1 -тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;

8.2.4.1 — тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;

8.2.5.1 -перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып,  мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Жазылым 8.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақалақұрастырып жазу ;

8.3.3.1 -мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

Әдеби тіл нормасы 8.4.4.2 — тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану
6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары Тыңдалым және айтылым 8.1.4.1 — мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

8.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 8.2.2.1 -публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;

8.2.4.1 — тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

Жазылым 8.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан  жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

8.3.6.1 — БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби тіл нормасы 8.4.4.3 — сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді қолдана білу;
7-бөлім: Жасөспірім және заң Тыңдалым және айтылым 8.1.2.1 — әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;

8.1.3.1 —

тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым 8.2.3.1 -мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

8.2.6.1 -оқылым стратегияларын қолдану:

комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу;

8.2.7.1 — ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 8.3.1.1 — тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік  жоспар құру;

8.3. 4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу.

(аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы 8.4.4.4 — жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану
4-тоқсан
8-бөлім: Театр өнері мен мәдениеті Тыңдалым және айтылым 8.1.2.1 -әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;

8.1.3.1 — тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау.

Оқылым 8.2.4.1 — тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;

8.2.7.1 — ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 8.3.1.1 — тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік  жоспар құру;

8.3.5.1 — оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан  жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

Әдеби тіл нормасы 8.4.4.4 –жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану
9-бөлім:

Қазақстандағы туризм және экотуризм

Тыңдалым және айтылым 8.1.1.1 -мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;

8.1.5.1 — перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Оқылым 8.2.1.1 -тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;

8.2.5.1 -перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып,  мәтін бойынша сұрақтар құрастыру;

8.2.6.1 -оқылым стратегияларын қолдану:

комментарий жасау, іріктеп оқу,   талдап оқу

Жазылым 8.3.3.1 — мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;

8.3. 4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу.

(аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы 8.4.5.1 — сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *