Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 9 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 9-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1-тоқсан
 

1-бөлім: Мәңгілік Ел- мұратым

Тыңдалымжәнеайтылым 9.1.1.1 — мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;

9.1.2.1-қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық,  ғылыми тақырыптарға байланыс-ты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау

Оқылым 9.2.3.1 -мақалақұрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

9.2.2.1 -қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің  түрлерін қолданыл-ған тілдік құралдар  арқылы тану

Жазылым 9.3.1.1 -жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;

9.3.2.1 — мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін  әртүрлі жанрда   мәтіндер құрастыру;

9.3.6.1 -жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы 9.4.1.1 — мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
2-бөлім: Жаһандану мәселелері

 

Тыңдалымжәнеайтылым 9.1.4.1 -мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;

9.1.5.1 — мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді,  сыни тұрғыдан баға беріп айту;

Оқылым 9.2.1.1 — тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;

9.2.4.1 — әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау

Жазылым 9.3.3.1 -мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграм-ма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары  мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;

9.3. 4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу.

(аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы 9.4.3.1 -стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу
2-тоқсан
3-бөлім: Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан. ЭКСПО -2017 Тыңдалым және айтылым 9.1.2.1-қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық,  ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью) мақсатты аудитория мен көркемде-гіш құралдардың рөлін талдау;

9.1.3.1 — тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелер-мен байланыстыра білу.

Оқылым 9.2.3.1 -мақала, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

9.2.6.1 -белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

9.2.7.1 — ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден  алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 9. 3.5.1 — оқылым және тыңдалым материал-дары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

9.3.6.1 -жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы 9.4.4.1 — құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
4-бөлім: Адам құқығы мен бостандығы Тыңдалым және айтылым 9.1.1.1 -мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқа-мен салыстыру;

9.1.5.1 — мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді,  сыни тұрғыдан баға беріп айту;

9. 1.6.1 -қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым 9.2.4.1 — әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау;

9.2.5.1 -мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым 9.3. 4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу(аргументативті эссе);

9.3.6.1 -жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы 9.4.4.2 — салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру
3-тоқсан
5-бөлім: Отбасы және демографиялық өзгеріс Тыңдалым және айтылым 9.1.3.1 — тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;

9.1.4.1 — мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 9.2.1.1-тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндер-дегі мәлімет-терді салыстыру, өңдеу;

9.2.2.1 -қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің  түрлерін қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану

Жазылым 9.3.2.1 — мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін  әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;

9.3.3.1 — мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары  мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу

Әдеби тіл нормасы 9.4.4.2 — салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану
6-бөлім: Биотехнология және гендік инженерия келешегі Тыңдалым және айтылым 9.1.2.1-қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық,  ғылыми тақырыптарға байланыс-ты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (пікірталас, дәріс) мақсатты аудитория мен көркемде-гіш құралдардың рөлін талдау;

9. 1.6.1 -қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым 9.2.4.1 — әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау;

9.2.6.1 -белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;

9.2.7.1 — ғаламтор, энциклопе-дия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден  алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 9.3.1.1 -жинақталған материал-дар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;

9.3.4.1 — эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу(аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы 9.4.4.3 — сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану
7-бөлім: Бұқаралық ақпарат құралдары Тыңдалым және айтылым 9.1.4.1 -мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;

9.1.5.1 — мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді,  сыни тұрғыдан баға беріп айту.

Оқылым 9.2.1.1-тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәлімет-терді салыстыру, өңдеу;

9.2.3.1 -мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым 9.3.2.1 — мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін  әртүрлі жанрда   мәтіндер құрастыру;

9.3.3.1 -мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары  мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;

9.3.6.1 -жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы 9.4.4.3 -сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану
4- тоқсан
8-бөлім:Әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік Тыңдалым және айтылым 9.1.2.1-қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық,  ғылыми тақырыптарға байланыс-ты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (мақала, интервью) мақсатты аудитория мен көркемде-гіш құралдар-дың рөлін талдау;

9. 1.6.1 -қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразалар-ды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым 9.2.3.1-тұжырымдамалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

9.2.5.1 -мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;

9.2.6.1 —

белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

Жазылым 9.3.1.1 -жинақталған материал-дар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;

9.3. 4.1 -эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу(аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы 9.4.4.4 — аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану
9-бөлім. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану Тыңдалым және айтылым 9.1.2.1-қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық,  ғылыми тақырыптарға байланыс-ты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;

9.1.3.1 — тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелер-мен байланыстыра білу

Оқылым 9.2.3.1 -мақала, презентацияның құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

9.2.5.1 -мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;

9.2.7.1 — ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден  алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 9.3.2.1 — мақсатты аудитория-ның қызығушылығын ынталандыру үшін  әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;

9.3.6.1 -жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы 9.4.5.1 — құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *