Жаңа бағдарлама География 7 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-сыныптарына арналған «География» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге  сыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

7-сынып:

 

Бөлімше Тақырыптар Оқыту мақсаттары
Білім алушылар:
1-тоқсан
1. Географияны зерттеу тәсілдері
1.1

Зерттеу және зерттеушілер

Географияны зерттеу нысандары 7.1.1.1 — географияның зерттеу нысандарын анықтайды;
География ғылымының дамуы 7.1.1.2 — саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттап, баға береді;
Географиялық дерек көздері 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
Географиялық тәжірибелер. 7.1.1.4 — географиялық нысандардың қасиеттерін тәжірибелік жолмен анықтайды;
Далалық зерттеулер әдістері 7.1.1.5 — географиялық далалық зерттеу әдістерін қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, өңдейді, талдайды;
Географияда графикалық әдістердің қолданылуы 7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады:диаграмма, профиль, график.
2. Картография және географиялық деректер базасы
2.1 География-лық карталар Географиялық картосхемаларды қолдану 7.2.1.1 — тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
Географиялық номенклатура 7.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді;
2.2. География-лық деректер базасы Географиялық деректерді ұйымдастыру 7.2.2.1 — географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
3. Физикалық география
3.1 Литосфера Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы 7.3.1.1 — литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтайды;
Жердің тектоникалық құрылысы 7.3.1.2 — Жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық плиталардың орналасуын картадан көрсетеді және сипаттайды;
Литосфераның тектоникалық қозғалыстары 7.3.1.3 — Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарын талдайды: дрейф, коллизия, субдукция, спрединг;
Литосфералық катаклизмдер 7.3.1.4 — литосфералық катаклизмдердің себеп-салдарын, таралуын түсіндіреді;
7.3.1.5 — жергілікті компонент негізінде литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау ережелерін түсіндіреді;
1 Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: диаграмма, профиль, график;
2 Картография және географиялық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1 — тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
7.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді;
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1 — географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
2-тоқсан
3. Физикалық география
3.2 Атмосфера Атмосфера және оның құрамдас бөліктері 7.3.2.1- атмосфераның құрамын сипаттайды;
7.3.2.2 — атмосфераның құрылысы мен қабаттарының ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп, түсіндіреді;
Ауа райы және метеорологиялық элементтер 7.3.2.3 — «ауа райы» ұғымын түсіндіреді;
7.3.2.4 — метеорологиялық элементтер мен құбылыстарды сипаттап, зерттеу маңыздылығын анықтайды;
7.3.2.5 — метеорологиялық элементтердің көрсеткіштерін өлшеп, метеорологиялық құрал-жабдықтарды қолданумен тіркейді;
7.3.2.6 — жергілікті жер мүмкіндігі бойынша температура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын, ылғалдылық метеорологиялық элементтерінің көрсеткіштері бойынша синоптикалық графикалық материалдарды жасайды;
Қолайсыз атмосфералық құбылыстар 7.3.2.7 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қолайсыз атмосфералық құбылыстарды талдай отырып, сақтану шараларын ұсынады;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.4 — географиялық нысандардың, үдерістердің және құбылыстардың қасиеттерін тәжірибелік жолмен анықтайды;
7.1.1.5 — географиялық далалық зерттеу әдістерін қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, өңдейді, талдайды;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1 — тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады.
3. Физикалық география
3.3 Гидросфе-ра Гидросфера және оның құрамдас бөлігі 7.3.3.1- гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды;
Су ресурстарының маңыздылығы 7.3.3.2 — су ресурстарының маңыздылығын түсіндіреді;
Дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы 7.3.3.3 — Дүниежүзілік мұхиттың құрамын, географиялық жағдайын сипаттайды;
7.3.3.4 — мұхит және оның құрамдас бөліктерін жоспар бойынша сипаттайды;
Дүниежүзілік мұхит суларының қасиеттері 7.3.3.5 — мұхит суының қасиеттеріне әсер ететін факторларды анықтайды;
Мұхит суларының қозғалыстары 7.3.3.6 — мұхит суының қозғалыстарын жіктеп, түсіндіреді;
Мұхиттармен байланысты апаттар 7.3.3.7 — мұхитар мен теңіздермен байланысты апаттарды топтастырып, сақтану шараларын ұсынады;
Дүниежүзілік мұхиттың проблемалары 7.3.3.8 — Дүниежүзілік мұхит проблемаларын топтастырып, шешу жолдарын ұсынады;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1- тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
7.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді;
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1 — географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
3-тоқсан
3. Физикалық география
3.4 Биосфера Биосфера және оның құрамдас бөліктері 7.3.4.1 — биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін анықтайды;
Топырақ және оның құрамы мен құрылымы 7.3.4.2 — топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық түрде көрсетеді;
Қазақстанның топырақ түрлері 7.3.4.3 — Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын анықтайды;
7.3.4.4 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде топырақ ресурстарына баға береді;
Топырақтың экологиялық проблемалары 7.3.4.5 — топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.4 — географиялық нысандардың қасиеттерін тәжірибелік жолмен анықтайды;
7.1.1.5 — географиялық далалық зерттеу әдістерін қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, өңдейді, талдайды;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады:сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1 — тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады,
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
3. Физикалық география
3.5 Табиғи-аумақтық кешендер Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы 7.3.5.1- географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерінің қалыптасуын  түсіндіреді;
Табиғи-аумақтық кешендердің түрлері 7.3.5.2 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде түрлі деңгейдегі табиғи кешендерді жоспар бойынша сипаттайды;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.5 — географиялық далалық зерттеу әдістерін қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, өңдейді, талдайды;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1- тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
4. Әлеуметтік география
4.1 Халық география-сы Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары 7.4.1.1 — дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіреді;
Дүниежүзі халқының діни құрамы 7.4.1.2 — дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын анықтайды;
Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары 7.4.1.3 — халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын түсіндіреді;
Ұлтаралық және дінаралық келісім 7.4.1.4 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын ұсынады ;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: кесте, сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1- тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
4-тоқсан
5. Экономикалық география
5.1 Табиғи ресурстар Табиғи ресурстардың жіктелуі 7.5.1.1 — табиғи ресурстарды жіктейді;
7.5.1.2 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын талдайды;
7.5.1.3 — табиғи ресурстардың шоғырлануын картада көрсетеді;
Табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар 7.5.1.4 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемаларды талдап, шешу жолдарын ұсынады;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен  жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады:кесте, сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1- тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
7.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді;
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
5. Экономикалық география
5.2 Әлеуметтік-экономика-лық ресурстар Көлік инфрақұрылымы 7.5.2.1 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде көлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді;
Әлеуметтік инфрақұрылым 7.5.2.2 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді
5.3 Дүниежүзі-лік шаруашы-лықтың салалық және аумақтық құрылымы Дүниежүзілік шаруашылықтың салалары: ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп 7.5.3.1 — ауыл шаруашылық, өнеркәсіп шаруашылық салаларын жіктеу арқылы маңыздылығын түсіндіреді;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: кесте, сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1 — тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
7.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді;
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.
6. Елтану және саяси география негіздері
6.1 Дүние жүзі елдері Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы 7.6.1.1 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдерді географиялық орнына байланысты топтастырады;
7.6.1.2 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің географиялық орнын жоспар бойынша сипаттайды;
Елдердің экономикалық географиялық жағдайы 7.6.1.3 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдерді экономикалық-географиялық орнына байланысты топтастырады;
7.6.1.4 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің экономикалық-географиялық жағдайын жоспар бойынша сипаттайды;
7.6.1.5 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға береді;
7.6.1.6 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің географиялық, экономикалық-географиялық жағдайын жақсарту жөнінде ұсыныс жасайды;
1 География-лық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар;
7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: кесте, сызба, диаграмма, профиль, график;
2 Картогра-фия және география-лық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 7.2.1.1- тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады;
7.2.1.2- географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді;
2.2. Географиялық деректер базасы 7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *