Жаңа бағдарлама География 8 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныптарына арналған «География» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге  сыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

8-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1-тоқсан
1. Географиялық зерттеу әдістері
1.1 Зерттеу және зерттеушілер География ғылымының салалары 8.1.1.1- география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді;
8.1.1.2 — география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды;
Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
Географиялық деректерді өңдеу және талдау 8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
Географиялық модельдер 8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
Зерттеу нәтижелерінің ұсыну формалары 8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады.
2 Картография және географиялық деректер базасы
2.1 Географиялық карталар Тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер 8.2.1.1- тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді  құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
Тақырыптық карталарды оқу 8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
8.2.1.3 — географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;
2.2 Географиялық деректер базасы Географиялық деректер базасын құрастыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі 8.2.2.1 — ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
3. Физикалық география
3.1 Литосфера Жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтары 8.3.1.1- жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтарын зерттейді;
Жер бедерінің жіктелуі 8.3.1.2 — жер бедері түрлерін жіктейді;
8.3.1.3- жер бедері түрлерін жоспар бойынша сипаттайды
Материктер мен мұхиттардың ірі орографиялық объектілері 8.3.1.4 — материктер мен мұхиттарда орналасқан ұқсас орографиялық бірліктерді салыстырады;
Тау жыныстары мен минералдардың жіктелуі. 8.3.1.5 — тау жыныстары мен минералдарды түрлі белгілері бойынша жіктейді;
Тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуы 8.3.1.6 — тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуына талдау жасайды;
Тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері 8.3.1.7 — тау жыныстары мен минералдардың қасиеттерін анықтайды;
Тау жыныстарының жасын анықтау 8.3.1.8 — тау жыныстарының жасын анықтау әдістерін түсіндіреді;
Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте 8.3.1.9 — геологиялық жылсанау мен геохронологиялық кестені талдап, жер қыртысының және тіршіліктің дамуындағы ірі кезеңдері мен геологиялық оқиғаларды ажырата алады;
Жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері 8.3.1.10 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді;
1 Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2 Картография және географиялық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1 — тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 —  географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
8.2.1.3 — географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1 — ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
2-тоқсан
3. Физикалық география
3.2 Атмосфера Климат түзуші факторлар 8.3.2.1 — климат түзуші факторларды талдайды;
Атмосфераның ғаламдық циркуляциясы 8.3.2.2 — атмосфераның ғаламдық циркуляциясын талдап, түсіндіреді;
Климаттық белдеулер 8.3.2.3 — климаттық белдеулерді талдайды;
Материктердің климаттық ерекшеліктері 8.3.2.4 — әр материкте орналасқан ұқсас климаттық белдеулерді салыстырады;
Климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері. 8.3.2.5 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді;
Адамзат әрекетінің атмосфераға тигізетін кері әсері 8.3.2.6 — адамзат әрекетінің атмосфера мен климатқа тигізетін кері әсерін топтастырып, шешу жолдарын ұсынады;
1 Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2 Картография және географиялық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1 — тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді  құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1 — ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
3. Физикалық география
3.3 Гидросфера Құрлық суларының түрлері мен қалыптасуы 8.3.3.1 — құрлық суларыныңқалыптасу жолдарын анықтайды;
Құрлық суларының шаруашылық маңыздылығы 8.3.3.2 — құрлық суларының негізгі түрлерінің шаруашылық маңызын түсіндіреді;
Өзен аңғарының құрылысы 8.3.3.3 — өзен аңғарының құрылысын түсіндіреді;
Өзендердің гидрологиялық режимі 8.3.3.4 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде өзендердің гидрологиялық режимін түсіндіреді;
Көлдер мен мұздықтар 8.3.3.5 — көлдер мен мұздықтарды жоспар бойынша сипаттайды;
Құрлық суларының экологиялық проблемалары. 8.3.3.6 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде құрлық суларының экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады;
Су апаттары 8.3.3.7 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су апаттарының алдын алу шараларын ұсынады;
1 Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2 Картография және географиялық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1 — тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
8.2.1.3 — географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1- ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
3. Физикалық география
3.4 Биосфера Табиғат зоналары мен биіктік белдеулер. 8.3.4.1- табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасуын түсіндіреді;
Материктердің табиғи зоналары 8.3.4.2 — табиғат зоналарын жоспар бойынша сипаттайды;
8.3.4.3 — әр материкте орналасқан ұқсас табиғат зоналар мен биіктік белдеулерді салыстырады;
Мұхиттарда тіршілік дүниесі 8.3.4.4 — мұхиттағы тіршілік дүниесінің таралуын анықтайды;
Өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау 8.3.4.5 — өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау қажеттілігін дәлелдейді, қорғау жолдарын ұсынады;
1 Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2 Картография және географиялық деректер базасы 2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1 — тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1 — ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
3-тоқсан
3. Физикалық география
3.5

Табиғи-аумақтық кешендер

Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы. 8.3.5.1 — географиялық қабықтың құрамы мен құрылысын графикалық түрде көрсетіп, түсіндіреді;
Географиялық қабықтың заңдылықтары 8.3.5.2 — географиялық қабық заңдылықтарының маңыздылығын түсіндіреді;
1 Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады.
4. Әлеуметтік география
4.1

Халық географиясы

Халық санағы 8.4.1.1 — халық санының анықтау әдістерін түсіндіреді;
Ұдайы өсудің түрлері 8.4.1.2 — дүниежүзі елдерін халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді;
Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай 8.4.1.3 — елдердің демографиялық жағдайын талдап,  демографиялық көрсеткіштерін есептейді: халық саны, туу және өлім коэффициенттері, табиғи және механикалық өсім, жалпы өсім, жас-жыныстық көрсеткіштер, ұлттық және діни құрам;
8.4.1.4 — елдердің демографиялық көрсеткіштерін графикалық түрде ұсынып, түсіндіреді;
Демографиялық проблемалар 8.4.1.5 — дүниежүзі елдерін демографиялық проблемалары бойынша жіктейді;
Демографиялық саясат 8.4.1.6 — «демографиялық саясат» ұғымын түсіндіре отырып жекелеген дүниежүзі елдеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1 — тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
8.2.1.3 — географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1 — ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
5. Экономикалық география
5.1

Табиғи ресурстар

Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау 8.5.1.1 — табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалайды;
Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы 8.5.1.2 — жекелеген дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық әлеуетін бағалайды;
Табиғи ресурстарды өңдеу технологиясы, орталықтары және дайын өнім түрлері 8.5.1.3 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жекелеген табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын сипаттай отырып, орталықтары мен дайын өнім түрлерін атайды;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1 — тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
8.2.1.3 — географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1- ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
4-тоқсан
5. Экономикалық география
5.2

Әлеуметтік-экономикалық ресурстар

Экономикалық инфрақұрылымның элементтері мен функциялары 8.5.2.1 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді;
5.3

Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы

Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрамы: өндіруші және өңдеуші және қызмет салалары 8.5.3.1 —  өндіруші және өңдеуші, қызмет саласы шаруашылық түрлерін жіктейді;
Ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет салаларын ұйымдастыру түрлері 8.5.3.2 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауылшаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын ұйымдастыру түрлерін сипаттайды;
Ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет салаларын орналастыру факторлары 8.5.3.3 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауыл шаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын орналастыру факторларын талдайды;
Дүниежүзілік шаруашылық салаларын сипаттау 8.5.3.4- дүниежүзі шаруашылығы салаларын жоспар бойынша сипаттайды;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық деректер географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1- тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
8.2.1.3 — географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1- ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.
6. Елтану және саяси география негіздері
6.1

Дүние жүзі елдері

Дүниежүзінің саяси картасы 8.6.1.1- саяси картаның басты нысандарын сипаттайды;
Елдердің саяси типологиясы 8.6.1.2 — елдерді басқару формасы және мемлекеттік құрылымы бойынша топтастырады;
Саяси картадағы сандық және сапалық өзгерістер 8.6.1.3 — саяси картаның сандық және сапалық өзгерістерін талдайды;
Елдердің саяси-географиялық жағдайы 8.6.1.4 — елдердің саяси-географиялық жағдайына баға береді;
Саяси интеграция. Қазақстанның саяси-интеграциялық үдерістердегі мүдделері, бағыттары және бастамалары 8.6.1.5 — саяси интеграцияның қажеттілігі мен мақсаттарын түсіндіреді;
8.6.1.6 — Қазақстанның саяси интеграциядағы мүдделері мен мақсаттарын талдайды;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1 Зерттеу және зерттеушілер 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады;
8.1.1.4 — сандық және сапалық деректер географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
8.1.1.5 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді;
8.1.1.6 — зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1 Географиялық карталар 8.2.1.1 — тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте;
8.2.1.2 — географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды;
8.2.1.3 — географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;
2.2 Географиялық деректер базасы 8.2.2.1 — ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *