Жаңа бағдарлама Дүниежүзі тарихы 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы

11-сыныптарына арналған «Дүниежүзі тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 11-сынып

Бөлім Бөлімше Тақырып Оқу мақсаттары.

Білім алушылар тиісті:

1-тоқсан
Өркениет: даму ерекшеліктері

 

Экономикалық жүйелердің тарихи типтері: өзгеріс пен сабақтастық

 

Экономика және экономикалық жүйелердің типтері 11.1.1.1 — мемлекеттердің экономика лық даму ерекшеліктерін талдау үшін «экономика» және «экономика лық жүйе» ұғымдарын қолдану;

11.1.1.2 — экономикалық жүйелер дің тарихи типтерінің белгілерін түсіндіре отырып оларды жіктеу

Дәстүрлі (аграрлық) экономика 11.1.1.3 — әртүрлі мемлекеттердің мысалында экономиканың дәстүрлі (аграрлы) түріне тән белгілерін анықтау;

11.1.1.4 — экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіру

Нарықтық экономика 11.1.1.4 — экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшелітерін түсіндіру;

11.1.1.5 — әртүрлі елдердің мысалында нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтау

Жоспарлы (социалистік) экономика 11.1.1.4 — экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіру;

11.1.1.6 — әртүрлі мемлекеттердің мысалында жоспарлы (социалистік) экономикаға тән белгілерін анықтау

Экономиканың аралас түрі 11.1.1.4 — экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіру;

11.1.1.7 — экономиканың аралас түріне тән белгілерді анықтай отырып, оған көшудің себептерін зерттеу

Мемлекеттің экономикалық дамуына табиғи-географиялық фактордың әсері

 

Табиғи-географиялық факторларға қарай мемлекеттердің шаруашылық мамандандырылуы 11.1.2.1 — мемлекеттер мен аймақтардың шаруашылық мамандануының қалыптасуындағы табиғи-географиялық фактордың рөлін негіздеу

 

Мемлекеттердің экономикалық дамуындағы табиғи-географиялық шектеуші факторларға төтеп берудің тарихи мысалдары 11.1.2.2 — экономиканың дамуын дағы табиғи-географиялық шектеу ші факторларға төтеп берудің әртүрлі амалдарын зерттеу;

11.1.2.3 — қазіргі заман тарихында шектеуші табиғи-географиялық факторлар жағдайындағы мемлекет тердің сәтті экономикалық дамуының мысалдарын тұжырымдау

Қазіргі кезеңде әлем елдерінің экономикалық даму деңгейі бойынша жіктелуі

 

Мемлекеттердің экономикалық даму деңгейі бойынша жіктелуі 11.1.3.1 — мемлекеттер мен аймақтардың әркелкі экономикалық дамуының тарихи алғышарттарын анықтау;

11.1.3.2 — әртүрлі алғышарттардың негізінде мемлекеттерді экономика лық даму деңгейі бойынша жіктеу

Жекелеген мемлекеттер мен аймақтардың кедейшілікке және экономикалық артта қалушылыққа төтеп беру жолдары

 

1.1.3.3 — мемлекеттердің кедейшілік мәселесін шешуге бағытталған іс-әрекетін зерттеп, оның тиімділігін анықтау;

11.1.3.4 — мемлекеттер мен аймақтардың кедейшілік пен экономикалық артта қалушылыққа төтеп берудегі халықаралық ұйымдардың рөлін бағалау;

11.1.3.5 — дамушы елдердің әлеуметтік-экономикалық артта қалушылыққа төтеп берудің ықтимал жолдарын болжау

Зерттеу жұмысы Әлемдік тәжірибені талдау негізінде Қазақстанның шектеуші табиғи-географиялық факторларға төтеп берудің перспективалары
2-тоқсан
Этникалық, әлеуметтік және саяси процестер

 

Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам Құқықтық мемлекет түсінігі 11.2.1.1 — мемлекеттердің саяси-құқықтық жүйесінің дамуының қазіргі тенденция ларын түсіндіру үшін «құқықтық мемлекет» ұғымын қолдану;

11.2.1.2 — құқықтық мемлекеттің қалыптасуы ның алғышарттарын  зерттеу

Құқықтық мемлекет принциптерінің жүзеге асырылуының тарихи тәжірибесі 11.2.1.3 — әртүрлі мемлекет тердің мысалында құқық тық мемлекеттің қалыптасу жолдарын талдау;

11.2.1.4 — әртүрлі мемлекет тердің мысалында құқық тық мемлекет принципте рінің жүзеге асу ерекшелік терін салыстыру;

11.2.1.5 — қазіргі кездегі адам құқықтарының Жалпы Декларациясының маңызын негіздеу

Азаматтық қоғам түсінігі және жалпы сипаттамасы 11.2.1.6 — мемлекеттердің саяси-құқықтық жүйесінің дамуының қазіргі тенденция ларын түсіндіру үшін «азаматтық қоғам» ұғымын қолдану;

11.2.1.7 — құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның құрылуының тарихи байланысын анықтау

Азаматтық қоғамдағы үкіметтік емес ұйымдар 11.2.1.8 — азаматтық  қоғам ның қалыптасуы мен дамуында үкіметтік емес ұйымдардың рөлін анықтау;

11.2.1.9 — әртүрлі мемлекет тердегі үкіметтік емес ұйымдардың қызметін бағалау

Әлемнің қазіргі саяси жүйесі

 

Әлемнің саяси жүйесінің өзгеруі

 

11.2.2.1 — Ялта-Потсдам халықаралық қатынастар жүйесінің ыдырау себепте рін талдау;

11.2.2.2 — әлемнің биполярлы жүйесінің ерекшеліктерін сипаттау

Әлем құрылысының постбиполярлық жүйесі

 

11.2.2.3 — қазіргі кездегі халықаралық қатынастарды сипаттау үшін «постбиполяр лық жүйе», «көпвекторлы саясат», «бір полярлы әлем» ұғымдарын қолдану;

11.2.2.4 — тарихи оқиғалар, процестер мен құбылыстар ды талдау негізінде қазіргі кездегі халықаралық қаты настардың даму тенденция

ларын сипаттау

Қазіргі кездегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау мәселесі

 

Халықаралық қауіпсіздікке төнген қазіргі кездегі қауіп-қатерлер 11.2.3.1 — тарихи оқиғалар мен процестерді түсіндіру үшін «сепаратизм», «терроризм», «фундамента лизм», «экстремизм», «миграция», «босқын» терминдерін қолдану;

11.2.3.2 — сепаратизм, экстремизм және халықара лық терроризмнің таралу себептері мен салдарларын анықтау;

11.2.3.3 — халықаралық қауіпсіздік жүйесінің дамуының ықтимал нұсқаларын болжау

Бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауда мемлекеттердің бірлескен әрекеттері 11.2.2.4 — тарихи оқиғалар, процестер мен құбылыстар ды талдау негізінде қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың даму тенден цияларын сипаттау;

11.2.3.4 — бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға бағыт талған халықаралық ұйым дардың қызметін талдау;

11.2.3.5 — қауіпсіз әлем дамуының ықтимал жолда рын болжау

Зерттеу жұмысы XXI ғасырдағы әлем: халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жолдары мен тәсілдері
3 — тоқсан
Мемлекет тарихы және қоғамдық-саяси ойдың қалыптасуы

 

Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың эволюциясы

 

Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары 11.3.1.1 — қоғамдық ойдың дамуын түсіндіру үшін «либерализм», «ұлтшыл дық», «социал-демокра тия», «марксизм», «экзис тенциализм», прагматизм», «позитивизм» түсініктерін қолдану;

11.3.1.2 — қоғамдық-саяси ойдың дамуы үшін Ағартушылық дәуір идеяларының маңыздылы ғын бағалау;

11.3.1.3 — XIX-XX ғасырлардағы қоғамдық құрылыс туралы филосо фиялық ойдың даму ерекшеліктерін зерттеу

ХХ ғасырдағы бостандық пен әділеттілік үшін күресушілер

 

М. Ганди және оның  бейбіт жолмен қарсыласу идеясы

 

11.3.2.1 — Үндістанның қоғамдық-саяси даму идеологиясы ретінде «гандизм» ұғымын түсіндіру;

11.3.2.2 — Үндістанның ұлттық тәуелсіздікке жетудегі бейбіт жолмен қарсыласу идеяларының маңыздылығын анықтау;

11.3.2.3 — қоғамдық-саяси өмірдегі тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау

Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы 11.3.2.3 — қоғамдық-саяси өмірдегі тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;

11.3.2.4 — АҚШ-тағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «нәсілдік кемсітушілік», «сегрега ция» ұғымдарын қолдану;

11.3.2.5 — азаматтық құқықтар үшін күресте тұлғаның белсенді азамат тық позициясының маңыз дылығын бағалау

Н. Манделла –апартеидке қарсы күресуші 11.3.2.3 — қоғамдық-саяси өмірдегі тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;

11.3.2.5 — азаматтық құқықтар үшін күресте тұлғаның белсенді азамат- тық позициясының маңыз дылығын бағалау;

11.3.2.6 — Оңтүстік Африка Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «апартеид» ұғымын қолдану

ХХ ғасырдағы – ХХI ғасырдың. басындағы көрнекті саясаткер-реформаторлар

 

Мұстафа Кемал Ататүрік –Түрік Республикасының негізін қалаушы 11.3.3.1 — мемлекет тарихының өтпелі кезеңде ріндегі реформалардың маңыздылығын бағалау;

11.3.3.2 — тарихи оқиғалар ды түсіндіру үшін «этатизм», «зайырлы мемлекет» ұғымдарын қолдану;

11.3.3.3 — мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытын- дылар жасау

Франклин Делано Рузвельт және оның «жаңа бағыты» 11.3.3.3 — мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;

11.3.3.4 — бейбіт және соғыс кезеңіндегі

Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін анықтау

Шарль де Голль: Франция ұлылығының қайта жаңғыруы 11.3.3.3 — мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;

11.3.3.5 — Франциядағы әлеуметтік-саяси процес терді түсіндіру үшін «голлизм» ұғымын қолдану;

11.3.3.6 — Ш. Голль қызметінің мысалында мықты президенттік билік институтының маңыздылығын дәлелдеу

Дэн Сяопин – көрнекті қытай реформаторы 11.3.3.1 — мемлекет тарихының өтпелі кезеңде ріндегі реформалардың маңыздылығын бағалау;

11.3.3.3 — мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытын дылар жасау;

11.3.3.7 — әлеуметтік-экономикалық процестерді түсіндіру үшін «қытайлық ерекшелігі бар социализм» ұғымын қолдану;

11.3.3.8 — ҚХР мысалында жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу себептерін талдау

Ли Куан Ю и Махатхир Мохаммад: «үшінші әлемнен бірінші әлемге» 11.3.3.1 — мемлекет тарихының өтпелі кезең деріндегі реформалардың маңыздылығын бағалау;

11.3.3.3 — мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытын дылар жасау

11.3.3.9 — тарихи оқиғалар ды талдау негізінде Оңтүстік-Шығыс Азия дағы «экономикалық ғажайып» факторларын тұжырымдау;

11.3.3.10 — Сингапур және Малайзия мысалында мемлекет модернизация сының ерекшеліктерін салыстыру

Н. Назарбаев және модернизацияның қазақстандық моделі 11.3.3.3 — мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;

11.3.3.11 — қазақстандық модернизация үлгісін құрастыру және жүзеге асырудағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің рөлін бағалау;

11.3.3.12 — «Қазақстан — 2030», «Қазақстан — 2050» стратегияларының мысалында мемлекет дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау қажеттілігін дәлелдеу;

11.3.3.13 — Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын ұсыну өзектілігін негіздеу

Зерттеу жұмысы Тарихтағы тұлғаның ролі
4 тоқсан
Мәдениет, білім және ғылымның дамуы

 

Білім алу бүкіл адамзаттық құндылық ретінде

 

Жазу мен кітап бастыру – адамзаттың ұлы жетістіктері 11.4.1.1 — тарихи даму контекстіндегі әлем халықтарының жазу түрлерін жіктеу;

11.4.1.2 — адамзат өркениетінің дамуындағы жазу мен кітап бастыру ісінің маңыздылығын анықтау

Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін

 

11.4.1.3 — адамзат тарихы контекстінде мектептегі білім берудің дамуындағы өзгерістер мен сабақтас тықтарды сипаттау;

11.4.1.4 — мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы білім берудің рөлін талдау;

11.4.1.5 — мектептегі білім берудің заманауи үлгіле рін, оның  ерекшеліктері мен артықшылықтарын анықтай отырып салыстыру

Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні 11.4.1.6 — жоғары оқу орындарының пайда болу тарихын, олардың ортақ даму тенденцияларын анықтай отырып зерттеу;

11.4.1.7 — ағартушылық пен ғылымды өрістетудегі алғашқы университеттер дің рөлін талдау;

11.4.1.8 — тарихи даму контекстінде жоғары білім беру жүйесінің дамуын дағы өзгерістер мен сабақтастықтарды анықтау;

11.4.1.9 — заманауи жоғары білім беру үлгілерін салыстырып, артықшы лықтары мен ерекшелік терін анықтау

Ғылыми-техникалық прогресс

 

Ғылыми-техникалық прогресстің тарихи кезеңдері 11.4.2.1 — мемлекетердің әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау үшін «өнеркәсіп революциясы», «ғылыми-техникалық революция» ұғымдарын қолдану;

11.4.2.2 — әртүрлі мемлекет тердегі өнеркәсіп револю циясының ерекшеліктерін анықтап, олардың ұқсас тықтары мен айырмашы лықтарын анықтау;

11.4.2.3 — қазіргі кездегі өркениеттің дамуындағы ғылыми-техникалық революцияның маңыздылығын бағалау;

Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі заманның жаһандық проблемалары 11.4.2.4 — әлеуметтік-экономикалық процестер дің ерекшеліктерін түсін діру үшін «ғылыми-техникалық прогресс» ұғымын қолдану;

11.4.2.5 — қазіргі заманның жаһандық мәселелерінің туындауына ғылыми-техникалық прогресстің әсерін зерттеу;

11.4.2.6 — қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешудегі ғылыми-техникалық прогрестің дамуының ықтимал жолдарын болжау

Қазіргі заманғы ғылыми технологиялар

 

Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар 11.4.3.1 — қоғамның дамуына ақпараттық технологиялардың әсерін зерттеу;

11.4.3.2 — адамзат өркениетінің дамуы үшін ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктер дің ықтимал салдарын болжау

  Қазіргі ғылымның перспективті салалары 11.4.3.3 — робототехника және космонавтиканың мемлекеттердің бәсекеге қабілетті дәрежесіне әсерін зерттеу;

11.4.3.4 — ғылымның заманауи тенденция ларының дамуын түсіндіру үшін «гендік инженерия», «нанотехнология», «энергияның балама көздері» ұғымдарын қолдану;

11.4.3.5 — жаңа ғылыми бағыттар жетістіктерінің  әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін талдау;

11.4.3.6 — қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу үшін ғылым мен техниканың заманауи түрлері дамуының маңызын түсіндіру

Зерттеу жұмысы Жаһандану жағдайындағы ғылым мен техниканың перспективті салалары

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *