Жаңа бағдарлама Физика 10 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныптары үшін «Физика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

10 сынып

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімшесі Тақырыптар Оқу мақсаттары
1 тоқсан
 

Кинематика

 

Дене  қозғалысы кинематикасының  теңдеулері мен графиктері; 10.1.1.1- кинематика теңдеулерін қолдану және орын ауыстыру, жылдамдық, үдеудің графиктерін талдай білу;
Салыстырмалы қозғалыс 10.1.1.2 — жылдамдықтар  мен орын ауыстыруды қосудың классикалық заңына күнделікті өмірден мысалдар келтіру;
Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы 10.1.1.3 — қисықсызықты қозғалысты сипаттайтын шамаларды  анықтау;
Динамика

 

Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары 10.1.2.1  — Ньютон заңдарын түсіну және теңәрекетті күшті табу;
Бүкіл әлемдік тартылыс заңы.

 

10.1.2.2 — бүкіл әлемдік тартылыс заңын түсіну және ғарыш аппаратының қозғалысын сипаттау;
Гравитациялық өрістегі снарядтың қозғалысы 10.1.2.3 — көкжиекке бұрыш жасай  және вертикаль лақтырылған дененің қозғалысы кезіндегі физикалық шамалардың өзгерісін сипаттау;
Статика және

гидростатика

 

Массалар центрі.

Тепе-теңдік түрлері.

10.1.3.1  — абсолют қатты дененің массалар центрін анықтау және әртүрлі тепе-теңдікті түсіндіру;
Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс. Паскаль заңын қолдану

Торичелли тәжірибесі

10.1.3.2- Паскаль заңын сипаттау және оның қолданылуы

10.1.3.3- гидростатикалық қысым терминін түсіндіру

Сақталу заңдары

 

Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары 10.1.4.1 — сақталу заңдарын  түсіндіру
Сұйықтар мен газдардың механикасы

 

Сұйықтық  кинематикасы. 10.1.5.1 — сұйықтар мен газдардың ағыстарын сипаттау;
№ 1 Зертханалық жұмыс:

«Тұтқырлығы әртүрлі сұйықта қозғалатын кішкентай шардың қозғалысын зерттеу»

 

 

10.1.5.2. — тәуелсіз, тәуелді және тұрақты физикалық шамаларды анықтау және физикалық шамалардың өлшеу дәлдігін ескеру;

10.1.5.3 — эксперименттің нәтижесіне әсер етуші факторларды анықтау және нәтижені жақсартудың жолдарын ұсыну;

 

2  тоқсан
Молекулалық кинетикалық теорияның негіздері

 

Молекулалық кинетикалық теорияның негіздері

қағидалары. Термодинамикалық параметрлер.

 

Кристалл және кристалл емес заттар

 

 

 

10.2.1.1  –  молекулалық кинетикалық теорияның

негізгі қағидалары мен идеал газды сипаттау;

10.2.1.2 — қатты дененің, сұйықтың, газдың модельдерін   Молекулалық кинетикалық теорияның негізінде сипаттау;

10.2.1.3 — кристалл және кристалл емес қатты заттардың құрылысын ажырату;

Газ заңдары Идеал газ күйінің теңдеуі

Изопроцестер.Адиабаталық процесс.

 

10.2.2.1 — идеал газ күйінің негізгі теңдеуін қолдану және изопроцестер графиктерін ажырату;
Термодинамика негiздерi

 

 

Термодинамика заңдарын қолдану.

 

 

Жылу қозғалтқыштары.

10.2.3.1 – термодинамиканың бірінші және екінші заңының мағынасын түсіндіру; сипаттау;

10.2.3.2 – жылу қозғалтқышының жұмыс істеу принципі мен қолданылуын сипаттау;

 

Сұйық және қатты денелер

Ауаның ылғалдылығы, шық нүктесі

 

Сұйықтың беттік керілуі. Жұғу, қылтүтіктік құбылыстар

10.2.4.1 — ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтау;

10.2.4.2 — сұйықтың беттiк керiлу құбылысының табиғатын түсіну және қылтүтіктік құбылыстардың өмірдегі маңызы;

 

3 тоқсан
Электростатика

 

 

Электр өрісі

 

 

10.3.1.1 – электр өрісінің қасиетін талқылау және оның күштік сипаттамасын анықтау;

10.3.1.2 — электр өрісінің қозғалыстағы зарядтарға әсерін сипаттау;

10.3.1.3 — гравитациялық және электростатикалық өрістердің қасиеттерін салыстыру
Электрсыйымдылық.

Конденсаторлар. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі және электр мөлшері

10.3.1.4 – қарапайым электр тізбегіндегі конденсатордың ролі

 

 

Тұрақты ток

 

Ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі. Кернеу және потенциалдар айырмасы

 

10.3.2.1 – ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергі ұғымын түсіну;

10.3.2.2 — сыртқы тізбектегі элерктр қозғаушы күші пен кернеу түсуінің айырмашылығын түсіну

Толық тізбек үшін Ом заңы 10.3.2.3- толық тізбек үшін Ом заңын қолдану және қысқа тұйықталудың салдарын түсіну;
Электр тогының жұмысы мен қуаты.

 

10.3.2.4 –тұрмыстағы электр құралдарының жұмыс құны мен қуатына практикалық есептеулер жүргізу
Әр түрлі ортадағы

электр тогы

 

Металдардағы, жартылай өткізгіштердегі, электролиттердегі, газдар мен  вакуумдағы электр тогы.

№ 2 Зертханалық жұмыс:

«Электролиттердегі электр тогының пайда болу  шарттарын зерттеу»

10.3.3.1 – әртүрлі ортадағы  электр тогының пайда болуын салыстыру;

10.3.3.2 — электролиз үдерісіндегі электр тогы шартын эксперимент арқылы анықтау;

 

 

Жартылай өткізгішті құралдар

 

10.3.3.3 – жартылай өткізгішті құралдардың қолданылуына мысалдар келтіру;
Асқын өткiзгiштiк

 

10.3.3.4 — асқын өткiзгiштiк  құбылысы мен  практикалық қолданылуын  сипаттау;
4 тоқсан
Магнит өрiсi

 

Магнит өрісі. Магнит индукциясының векторы. Бұрғы ережесі. 10.3.4.1 – өткізгіштің  магнит өрісін сипаттайтын шамаларды түсіну;
Ампер күші, Лоренц күші.

 

10.3.4.2 – сол қол ережесін қолдануды және зарядталған бөлшектердің қозғалысы мен  тогы бар өткізгішке магнит өрісінің әсерін сипаттау ;
Заттың магниттік қасиеттері. 10.3.4.3 – магниттік материалдардың(неодим магниттер, датчиктер, сейсмометрлер, металл детекторлар) заманауи қолдану аймағын және олардың қолдану үрдісін талқылау;
Жасанды магниттер.Соленоид 10.3.4.4 — жасанды магниттерді эксперимент жүзінде жинау және қолданылу аясын түсіндіру;

10.3.4.5- соленоидтың магнит өрісіне әсер ететін факторларды сипаттау;

Электромагниттiк индукция Электромагниттiк индукция заңы.

 

 

 

 

Электромагниттік құралдар

10.3.5.1- магнит ағыны өзгеруі салдарынан электр қозғаушы күштің пайда болуын түсіндіру;

10.3.5.2- Ленц ережесін түсіндіру;

10.3.5.3 — электромагниттік құралдардың (электромагниттік реле, генератор, трансформатор) жұмыс істеу принципін түсіну;

Магниттік-резонанстық томография 10.3.5.4 — магниттік-резонанстық томографияның практикалық маңызын түсіну;
Физикалық практикум

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *