Жаңа бағдарлама Физика 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныптары үшін «Физика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

11 сынып

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімшесі Тақырыптар Оқу мақсаттары
1 тоқсан
Механикалық тербелістер

 

Гармоникалық тербелістер

 

11.4.1.1 — экперименттік, аналитикалық және графиктік тәсілмен гармоникалық тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу;
Электромагниттік тербелістер Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер

 

 

 

11.4.2.1 — еркін және еріксіз тербелістердің пайда болу шарттарын сипаттау;

11.4.2.2 — механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістерді  сәйкестендіру;

 

Айнымалы ток

 

Айнымалы ток генераторы 11.4.3.1 — генератор моделін қолданып, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін зерттеу;
Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

 

 

11.4.3.2 — физикалық шамаларды (период, жиілік, кернеу, ток күші мен электр қозғаушы күшінің максималды және әсерлік мәндері)  қолданып, айнымалы токты сипаттау;
Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс

 

11.4.3.3 —  резонанс шартын түсіндіру және оның қолданылуына мысал келтіру;

11.4.3.4 — резонанстық жиілікті есептеу;

Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор 11.4.3.5 — электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың экономикалық артықшылықтарын түсіндіру;
№ 1 Зертханалық жұмыс:

«Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау»

11.4.3.6 — трансформатор орамасындағы орам санын эксперимент арқылы анықтау;
Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану 11.4.3.7 — Қазақстандағы электр энергиясы көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау;
2 тоқсан
Электромагниттік толқындар

 

Электромагниттік толқындардың  жұтылуы мен шығарылуы

 

 

11.5.1.1 — электромагниттік  толқындардың  пайда болу шарттарын түсіндіру  және олардың  қасиеттерін сипаттау;
Радиобайланыс

 

 

11.5.1.2 — жоғары жиілікті электромагниттік тербелістердің  модуляциясы (АМ және FM)  мен детектрленуін сипатт ау;

11.5.1.3 — радиоқабылдағыштың жұмыс істеу принципін түсіндіру;

Аналогты-сандық түрлендірулер. Байланыс  арналары

 

11.5.1.4 — аналогтықпен салыстырғанда сандық форматтағы сигналды берудің артықшылықтарын түсіндіру;
Байланыс құралдары

 

11.5.1.5 — байланыс құралдарын жүйелеу және оларды жетілдірудің жолдарын ұсыну;
Толқындық оптика Жарықтың интерференциясы

Жарықтың дифракциясы

 

 

 

11.6.1.1 – жарық толқындарының интерференциясы және дифракциясы пайда болуын шарттарын сипаттау;
Дифракциялық торлар

№ 2 Зертханалық жұмыс:

«Дифракциялық тордың көмегімен  жарықтың толқын ұзындығын анықтау»

11.6.1.2 – дифракциялық торды толқын ұзындығын анықтау үшін қолдану
 Жарықтың поляризациясы.

№ 3 Зертханалық жұмыс:

«Жарықтың  поляризациясын бақылау»

11.6.1.3 —  жарықтың поляризация құбылысын эксперимент арқылы зерттеу
Геометриялық оптика

 

Геометриялық оптика заңдары 11.6.2.1 — шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау;

11.6.2.2 — жарық сигналдарын тасымалдауда оптоталшықты технологияның артықшылығын түсіндіру;

Оптикалық құралдар 11.6.2.3 — телескоп, микроскоп және лупадағы сәуленің жолын салу және түсіндіру;
3-тоқсан
Кванттық физика

 

 

Жарықтың  корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы

 

11.7.1.1 — электромагнитік сәулеленудің корпускулярлық-толқындық табиғатынын  дәлелдейтін мысалдар келтіру (элементар бөлшектердің толқындық табиғаты);
Спектрлік талдау 11.7.1.2 — спектрлік талдау әдісін және оның қолданылуын сипаттау;
Электромагниттік  сәулелену шкаласы 11.7.1.3 — электромагниттік сәулеленуді, олардың пайда болу табиғаты мен  затпен әрекеттесуіне қарай ажырату;
Фотоэффектіні қолдану 11.7.1.4 — фотоэффектінің табиғатын түсіндіру және оны қолдануға мысалдар келтіру;
Жарықтың химиялық әсері

 

11.7.1.5 — фотосинтез және фотография үдерісін мысалға келтіре отырып, жарықтың химиялық әсерін сипаттау;
Рентгендік сәулелену 11.7.1.6 — компьютерлік және магниттік-резонанстық томографияны салыстыру;
Лазерлер. 11.7.1.7 — лазер құрылғысының әсері мен қолданылуын түсіндіру;

11.7.1.8 — голографияның даму кезеңдерін талқылау;

Атом ядросының  физикасы

 

Табиғи  радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы 11.7.1.1- табиғи радиоактивті ыдырау құбылысын (α, β және γ) және жартылай ыдырау периоды терминін түсіндіру;
№4 Зертханалық жұмыс: «Жартылай  ыдырау периодын анықтау» 11.7.2.2 —  графикалық тәсіл арқылы жартылай ыдырау периодын анықтау;
 Ядролық  реакциялар.

Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция.

11. 7.2. 3 — ядролық ыдырау және синтез процестерін түсіндіру;
Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері.  Радиациядан қорғану. 11.7.2.4 — α, β және γ сәулелердің иондалу және өтімділік қабілеттерін түсіндіру;

11.7.2.5 — радиоактивті материалдарды өңдеуді, қолдануды, сақтауды және олармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін  сипаттау;

Ядролық реактор. Ядролық энергетика. 11.7.2.6 — ядролық реакторлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін сипаттау;

11.7.2.7 — ядролық энергетиканың даму кезеңдерін талқылау;

Нанотехнология және наноматериалдар Нанотехнологияның  негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері. Наноматериалдар 11.8.1.1 — наноматериалдардың физикалық қасиеттерін және оларды алудың жолдарын, қолдануын түсіндіру;
4 тоқсан
Космология

 

Жұлдыздар әлемі. Жұлдыздық шамалар.

 

 

11.9.1.1 — жұлдыздардың жырақтылығы бойынша жіктелетінін, көрінерлік жұлдыздық шамамен және абсолют жұлдыздық шамамен сипатталатынын түсіндіру;
Жұлдыздардың классификациясы

 

11.9.1.2 — жұлдыздар эволюциясын түсіндіру үшін Герцшпрунг-Рассель диаграммасын қолдану;

11.9.1.3 — қара құрдымдар, нейтронды жұлдыздар  және аса жаңа жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау;

Қашықтықты анықтау 11.9.1.4 — ара қашықтықты анықтау үшін қолданылатын «жаңа тәсілдер» әдісін пайдалануды сипаттау;
Күңгірт энергия. Әлемнің үдеуі мен ұлғаюы 11.9.1.5 — Әлемнің ұлғаюы мен күңгірт энергия туралы пікірталасты талқылау;

11.9.1.6 — берілген астрономиялық бақылауларға сүйене отырып әлемнің ұлғаюы  туралы болжамды талқылау

Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу 11.9.1.7 — Хаббл заңын қолданып, Әлемнің жасын бағалай алу;

11.9.1.8 — микротолқынды фондық сәулелену туралы ақпаратты қолданып, Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру;

Физикалық практикум

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *