Жаңа бағдарлама Физика 5 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар 2018-2019 жыл

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

7-сынып (Барлығы 68  сағ, аптасына 2 сағ)

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары

 

Сағат саны
1-тоқсан
Физика – табиғат туралы ғылым

(2 сағ)

Физика – табиғат туралы ғылым 7.1.1.1 – Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру 1 сағ
Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері 7.1.1.2 –  табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату 1 сағ
Физикалық шамалар мен өлшеулер

(4 сағ)

Халықаралық бірліктер  жүйесі (SI) 7.1.2.1  – физикалық шамаларды олардың SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру 1 сағ
Скаляр және векторлық физикалық  шамалар 7.1.2.2 –  скаляр және векторлық физикалық шамалар ажырату және мысалдар келтіру 1 сағ
Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.

Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу .

 

№1 зертханалық жұмыс. «Кішкентай денелердің өлшемін анықтау»

 

№2-зертханалық жұмыс. «Физикалық шамаларды өлшеу»

7.1.2.3 – үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);

7.1.3.1 – дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу;

7.1.3.2 – кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ
Механикалық қозғалыс

(10 сағ)

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы

Санақ жүйесі

7.2.1.1 – келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру – материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру 2 сағ
Қозғалыстың салыстырмалылығы 7.2.1.2 – механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру 1 сағ
Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар 7.2.1.3 – түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу 1 сағ
Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу 7.2.1.4 – қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу 2 сағ
Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері 7.2.1.5 – s -тің  t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;

 

2 сағ
7.2.1.6 – дененің  орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:

(1) дененің тыныштық күйін,

(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;

7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау

2 сағ
№ 1 Жиынтық бақылау жұмысы 2 сағ
2-тоқсан
Тығыздық

(4 сағ)

Масса және денелердің массасын өлшеу 7.2.2.11 – электронды, серіппелі, иінді таразылардың көмегімен дененің массасын өлшеу 1 сағ
Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу 7.2.2.12 – әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану 1 сағ
Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.

 

№3 зертханалық  жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»

7.2.2.13 –  тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.2.14 – сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

1 сағ
Тығыздықты есептеу 7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану 1 сағ
Денелердің өзара әрекеттесуі

(8 сағ)

Инерция құбылысы 7.2.2.1 – инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру 1 сағ
Күш 7.2.2.2 – күнделікті өмірден күштердің әрекет етуіне мысалдар келтіру 1 сағ
Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ 7.2.2.10 – масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату 1 сағ
№4 зертханалық жұмыс. «Серпімді деформацияларды зерделеу» 7.2.2.4 – серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

1 сағ
Деформация 7.2.2.3 – пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру 1 сағ
Серпімділік күші, Гук заңы 7.2.2.5 – Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу 1 сағ
Үйкеліс күші.

Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

 

№5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»

 

7.2.2.6 – тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.2.2.7 – үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру

1 сағ
Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу 7.2.2.8 – күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;

7.2.2.9 – денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау

1 сағ
№ 2 Жиынтық бақылау жұмысы 2 сағ
3-тоқсан
Қысым

(16 сағ)

 

Газдардың сұйықтар және қатты денелердің молекулалық құрылымы 7.3.1.1 – заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау 2 сағ
Қатты денелердегі қысым 7.3.1.2 – қысымның физикалық мағына-сын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау;

7.3.1.3 – есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану

2 сағ
Сұйықтар мен газдардағы қысым, Паскаль заңы 7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;

7.3.1.5 – сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану

2 сағ
Қатынас ыдыстар 7.3.1.6 – қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру 1 сағ
Гидравликалық машиналар 7.3.1.7 – гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;

7.3.1.8 – гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі  күштен ұтысты есептеу

1 сағ
Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу 7.3.1.9 – атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну 1 сағ
Манометрлер. Сорғылар 7.3.1.10 – манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау 1 сағ
№ 6 зертханалық жұмыс. «Архимед заңын зерделеу» 7.3.1.11 – кері итеруші күшті анықтау және оның сұйыққа батырылған дененің көлеміне тәуелділігін зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ
Кері итеруші күш 7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану

2 сағ
№ 7 зертханалық жұмыс. «Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау» 7.3.1.14 – дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ
Жұмыс және қуат

(2 сағ)

Механикалық жұмыс

Қуат

7.2.3.1 – механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.7 – қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.8 – механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану

2 сағ
№ 3 Жиынтық бақылау жұмысы 2 сағ
4-тоқсан
Энергия

(4 сағ)

Кинетикалық энергия.

Потенциалдық энергия

7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;

7.2.3.3 – кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;

7.2.3.4 – жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану

2 сағ
Энергияның сақталуы және айналуы 7.2.3.5 – энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;

7.2.3.6 – механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану

2 сағ
Күш моменті

(7 сағ)

Жай механизмдер 7.2.4.1 – «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру;

7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру

1 сағ
Дененің массалық центрі

 

№8 зертханалық жұмыс.

«Жазық фигураның массалар центрін анықтау»

 

7.2.4.3 –  жазық фигураның массалық центрін тәжірибеде анықтау 1 сағ
№9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау» 7.2.4.5 –  тәжірибеде иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

1 сағ
Иіндіктің тепе-теңдік шарты 7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану 2 сағ
Пайдалы әрекет коэффициенті.

 

№10 зертханалық  жұмыс. «Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау»

7.2.4.6 – көлбеу жазықтықтың пайдалы  әрекет коэффициентін  тәжірибеде анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ
Жер және Ғарыш

(3 сағ)

Аспан денелері туралы ғылым 7.7.1.1 – геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді  салыстыру 1 сағ
Күн жүйесі 7.7.1.2 – Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу 1 сағ
Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл) 7.7.1.3 – жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру 1 сағ
№ 4 Жиынтық бақылау жұмысы 2 сағ

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *