Жаңа бағдарлама География 10 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Жаратылыстану-Математика бағыты ЖМБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10сыныптарына арналған

«География» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

10-сынып

 

Бөлім Тақырып Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1. Географиялық зерттеу әдістері
1.1 Жалпы-география-лық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 -зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану;

10.1.1.5 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2. Картография және геоинформатика
2.1 Карто-графия Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинфор-матика негіздері География-лық дерек-тер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау;

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.1 Табиғатты пайдалану Табиғатты пайдалану түрлері 10.3.1.1 — табиғатты пайдаланудың қажеттілігін түсіндіріп, түрлерін (шаруашылық тұрғысынан) анықтау, графикалық түрде ұсыну
Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау 10.3.1.2 — табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін анықтап, баға беру (жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде);

10.3.1.3 — табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайтудың жолдарын ұсыну(жергілікті / аймақтық компоненттің негізінде)

Табиғатты тиімді пайдалану-дың қағидаттары 10.3.1.4 — табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттарын анықтау;

10.3.1.5 — табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу (жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде)

Экология-лық таза өндірістерді жобалау 10.3.1.6 — экологиялық таза өндірістік жобаларды ұсыну (жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде)
1.1 Жалпы-география-лық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану;

10.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
2-тоқсан
3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.2 Геоэколо-гиялық зерттеу негіздері Геоэколо-гияның зерттеу пәні мен өзектілігі 10.3.2.1 — геоэкологиялық зерттеулердің мәнін, мазмұнын, бағыттарын графикалық түрде ұсыну;

10.3.2.2 — геоэкологияның негізгі категорияларын түсіндіру

Геосфера-лардың ластануы 10.3.2.3 — геосфералардың ластану деңгейін анықтап, себеп-салдарын зерттеу
Геоэкологиялық аудан-дастыру 10.3.2.4 — дүниежүзі аумағын ластану және табиғи ортаның бұзылу деңгейі бойынша аудандастыру
Геоэкологиядағы антро-погендік факторлар 10.3.2.5 — табиғатқа әсер ететін антропогендік факторларды топтастыру және графикалық түрде ұсыну;

10.3.2.6 — табиғатқа әсер ететін антропогендік факторлардың азайту жолдарын ұсыну

Ғаламдық экология-лық пробле-малар 10.3.2.7 — ғаламдық экологиялық проблемалардың пайда болу механизмін түсіндіру;

10.3.2.8 — геоэкологиялық үдерістерде географиялық қабық заңдылықтарының рөлін анықтау;

10.3.2.9 — ғаламдық экологиялық проблемаларды шешудегі әлемдік тәжірибені зерттеу

Экология-дағы инно-вациялық техноло-гиялар 10.3.2.10 — экологиялық проблемаларды шешудегі инновациялық технологиялардың рөлін анықтау
Қазақстан-ның эколо-гиялық проблемалары 10.3.2.11 — Қазақстан аумағын экологиялық тұрғыдан аудандастыру;

10.3.2.12 — Қазақстандағы экологиялық проблемалардың шешу жолдарын ұсыну

1.1 Жалпы-география-лық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану

2.1 Карто-графия Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинфор-матика негіздері География-лық дерек-тер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау;

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

3-тоқсан
4. Геоэкономика
4.1 Геоэконо-мика негіздері Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі 10.4.1.1 — геоэкономика бағытының мақсаты мен міндеттерін түсіндіру;

10.4.1.2 — геоэкономиканың негізгі категорияларын түсіндіру;

10.4.1.3 — геоэкономика мен экономикалық география арасындағы айырмашылықтарды анықтау;

10.4.1.4 — елдер мен аймақтардың экономикалық дамуындағы географиялық кеңістіктің рөлін анықтау (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде)

Шаруашы-лықты ұйымдасты-рудың аумақтық факторлары 10.4.1.5 — шаруашылық салаларын орналастыруда кеңістіктік (аумақтық) факторларды талдау;

10.4.1.6 — дүниежүзілік шаруашылықтың салаларын заманауи орналастыру факторларын талдау

Дүниежүзі-лік шаруа-шылықтың құрылымы 10.4.1.7 — дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымын бағалау;

10.4.1.8 — дүниежүзі елдерін шаруашылық құрылымы бойынша жіктеу

Дүниежүзі-лік шаруа-шылықтың аумақтық модельдері 10.4.1.9 — дүниежүзі шаруашылығының аумақтық модельдерін талдау
Дүниежүзі елдерінің экономика-лық даму көрсеткіш-тері 10.4.1.10 — дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде);

10.4.1.11 — дүниежүзі елдерін экономикалық даму деңгейі бойынша жіктеу

Экономика-лық дамуда-ғы әлемдік тәжірибе 10.4.1.12 — дүниежүзі елдерінің экономикалық даму стратегияларына баға беру (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде)
Қазақстан Республика-сы экономи-калық даму-ындағы мақ-сатты көр-сеткіштер мен индика-торлар 10.4.1.13 — Қазақстан Республикасы үшін тиімді шаруашылықтың құрылымын, шаруашылық салаларының арақатынасын, шаруашылығының аумақтық құрылымын, экономикалық дамуындағы тиімді көрсеткіштерді анықтау
1.1 Жалпы-география-лық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлер 10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.5 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Карто-графия Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинфор-матика негіздері География-лық дерек-тер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

5. Геосаясат
5.1 Геосаясат негіздері Геосаясат-тың өзектілігі 10.5.1.1 — геосаясаттың мақсаты мен міндеттерін, зерттеу пәнін түсіндіру;

10.5.1.2 — геосаясаттың негізгі категорияларын түсіндіру;

10.5.1.3 — негізгі геосаяси объектілер мен субъектілерді анықтау;

10.5.1.4 — геосаяси ықпал көрсетудің негізгі құралдарын зерттеу

Дүниежүзі-нің геосаяси кеңістігі 10.5.1.5 — дүниежүзінің геосаяси кеңістігін талдау
Геосаясат-тағы геогра-фиялық факторлар 10.5.1.6 — геосаясаттағы физикалық-географиялық, экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, саяси, әскери, технологиялық факторларға баға беру
Мемлекет-тік аумақтың морфологиясы 10.5.1.7 — мемлекеттік аумақтың морфологиялық ерекшеліктерін талдау;

10.5.1.8 — мемлекеттерді аумағының морфологиялық ерекшеліктері бойынша жіктеу;

10.5.1.9 — Қазақстан Республикасы мемлекеттік аумағының морфологиялық ерекшеліктеріне кешенді баға беру

Мемлекет-тік шекара 10.5.1.10 — мемлекеттік шекаралардың функциясын, түрлерін, анықтау және белгілеу шараларын, динамикасын талдау;

10.5.1.11 — Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекараларының қалыптасу үдерісін, басты көрсеткіштері мен динамикасын зерттеу;

10.5.1.12 — Қазақстан Республикасының шекараларын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу

1.1 Жалпы-география-лық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.5 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинфор-матика негіздері География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

4-тоқсан
6. Елтану
6.1 Дүниежүзі аймақтары Кешенді география-лық аудандас-тыру 10.6.1.1 — дүниежүзінің түрлі белгілер бойынша физикалық географиялық, тарихи-мәдени, саяси-географиялық, геосаяси аудандарға бөлінуін түсіндіру;

10.6.1.2 — кешенді географиялық және тарихи-географиялық аудандастырудың өз үлгісін ұсыну;

10.6.1.3 — дүниежүзінің тарихи-географиялық аймақтарын, олардың құрамы мен ерекшеліктерін, географиялық сипаттамасын шығармашылық түрде ұсыну

6.2 Дүниежүзі елдері Салыстыр-малы елтану 10.6.2.1 — дүниежүзі елдерін салыстыруда қолданылатын белгілерді анықтау;

10.6.2.2 — дүниежүзі елдерін салыстыруда қолданылатын көрсеткіштердің бірін есептеу әдісін түсіндіру (таңдау бойынша: жалпы ішкі өнім (ЖІӨ), ұлттық жалпы өнім (ҰЖӨ), оның ішінде жан басына шаққанда, сатып алу қабілетінің паритеті (СҚП), гендерлік тепе-теңдік);

10.6.2.3 — көрсеткіштердің бірі бойынша графикалық түрде дүниежүзі елдерінің рейтингін көрсету (таңдау бойынша);

10.6.2.4 — жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін дүниежүзі елдерінің индекстері мен рейтингтерін сипаттау (есепке/бағалауға алынатын көрсеткіштер, бағалау субъектісі, нәтижелерінің қолдану аясы);

10.6.2.5 — жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін дүниежүзі елдерінің рейтингтерін графикалық түрде көрсету;

10.6.2.6 — елдің рейтингте орналасқан орына әсер ететін географиялық, әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтау (таңдау бойынша рейтингтің басында, ортасында және соңында орналасқан үш елдің мысалында)

1.1 Жалпы-география-лық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.5 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинфор-матика негіздері География-лық дерек-тер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау
10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары
7.1 Ғаламдық проблемаларды шешу Ғаламдық проблема-лардың география-лық аспектілері 10.7.1.1 — адамзаттың дамуындағы проблемаларын топтастыру;

10.7.1.2 — ғаламдық проблемалардың критерийлерін анықтау;

10.7.1.3 — ғаламдық проблемалардың себептері мен салдарын анықтап, топтастыру;

10.7.1.4 — ғаламдық проблемалардың аумақтық көріністерін анықтау

1.1 Жалпы-география-лық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.5 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау
10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *