Жаңа бағдарлама География 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-сыныптарына арналған

«География» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

10-сынып

Бөлімше Тақырып Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1. Географиялық зерттеулер әдістері
1.1 Жалпыгеогра-фиялық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2. Картография және геоинформатика
2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
Географиялық деректерді визуализациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) графикалық редакторларының қолданысымен тақырыптық картасызбаларды жасау

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.1 Табиғатты пайдалану Табиғатты пайдалану түрлері 10.3.1.1 — табиғатты пайдаланудың қажеттілігін түсіндіріп, түрлерін (шаруашылық тұрғысынан) анықтау, графикалық түрде ұсыну
Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау 10.3.1.2 — табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін анықтап, баға беру (жергілікті /аймақтық компоненттің негізінде);

10.3.1.3 табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайтудың жолдарын ұсыну (жергілікті / аймақтық компоненттің негізінде)

Табиғатты тиім-ді пайдаланудың қағидаттары 10.3.1.4 — тиімді табиғатты пайдаланудың қағидаттарын анықтау
1.1 Жалпыгеогра-фиялық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану

2.1 Картография Заманауи карто-графиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректерді визуализациялау 10.2.2.3 — АКТ графикалық редакторларының қолданысымен тақырыптық картасызбаларды жасау
2-тоқсан
3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.2 Геоэкологиялық зерттеулер негіздері Геоэкологияның зерттеу пәні мен өзектілігі 10.3.2.1 — геоэкологиялық зерттеулердің мәнін, мазмұнын, бағыттарын және негізгі категорияларын графикалық түрде ұсыну
Геосфералардың ластануы 10.3.2.2 — геосфералардың ластану деңгейін анықтап, себеп-салдарын зерттеу
Геоэкологиялық аудандастыру 10.3.2.3 — дүниежүзі аумағын ластану және табиғи ортаның бұзылу деңгейі бойынша аудандастыру
Геоэкологиядағы антропогендік факторлар 10.3.2.4 — табиғатқа әсер ететін антропогендік факторларды топтастыру және графикалық түрде ұсыну
10.3.2.5 — табиғатқа әсер ететін антропогендік факторлардың азайту жолдарын ұсыну
Ғаламдық экологиялық проблемалар 10.3.2.6 ғаламдық экологиялық проблемалардың пайда болуында географиялық заңдылықтардың орнын анықтау
10.3.2.7 — ғаламдық экологиялық проблемаларды шешудегі әлемдік тәжірибені зерттеу
Экологиялық проблемаларды шешудегі ғылыми-техникалық прогресс 10.3.2.8 — экологиялық проблемаларды шешудегі ғылыми-техникалық прогрестің рөлін анықтау
Қазақстанның экологиялық проблемалары 10.3.2.9 — Қазақстан аумағын экологиялық тұрғыдан аудандастыру негізінде экологиялық проблемалардың шешу жолдарын ұсыну
1.1 Жалпыгеогра-фиялық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
Географиялық деректерді визуализациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технология-лар графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

3-тоқсан
4. Геоэкономика
4.1 Геоэкономика негіздері Геоэкономика-ның зерттеу пәні мен өзектілігі 10.4.1.1 — геоэкономиканың мақсаты мен міндеттерін, негізгі категорияларын түсіндіру;

10.4.1.2 — елдер мен аймақтардың экономикалық дамуындағы географиялық кеңістіктің рөлін анықтау(қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде)

Шаруашылықты ұйымдастыру-дың аумақтық факторлары 10.4.1.3 — шаруашылық салаларын орналастыруда факторлар мен алғышарттардың жиынтығын талдау
Дүниежүзілік шаруашылық-тың құрылымы 10.4.1.4 — дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымын бағалау;

10.4.1.5 — дүниежүзі елдерін шаруашылық құрылымы бойынша жіктеу

Дүниежүзілік шаруашылық-тың аумақтық модельдері 10.4.1.6 — дүниежүзі шаруашылығының аумақтық модельдерін талдау
Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері 10.4.1.7 — дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде);

10.4.1.8 — дүниежүзі елдерін экономикалық даму деңгейі бойынша жіктеу

Экономикалық дамудағы әлем-дік тәжірибе 10.4.1.9 — дүниежүзі елдерінің экономикалық даму стратегияларына баға беру (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде)
Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар 10.4.1.10 — Қазақстан Республикасы үшін тиімді шаруашылықтың құрылымын, шаруашылық салаларының арақатынасын, шаруашылығының аумақтық құрылымын, экономикалық дамуындағы тиімді көрсеткіштерді анықтау
1.1 Жалпыгеогра-фиялық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлер 10.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
Географиялық деректерді визуализациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялар графикалық редакторларының қолданысымен тақырыптық картасызбаларды жасау

5. Геосаясат
5.1 Геосаясат негіздері Геосаясаттың өзектілігі 10.5.1.1 — геосаясаттың мақсаты мен міндеттерін, зерттеу пәнін, негізгі категорияларын түсіндіру;

10.5.1.2 — негізгі геосаяси объектілер мен субъектілерді анықтау;

10.5.1.3 — геосаяси ықпал көрсетудің негізгі құралдарын зерттеу

Дүниежүзінің геосаяси аймақтары 10.5.1.4 — түрлі көрсеткіштер немесе олардың жиынтығы бойынша ерекшеленген геосаяси аймақтарды анықтау
Геосаясаттағы географиялық факторлар 10.5.1.5 — геосаясаттағы физикалық-географиялық, экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, саяси, әскери, технологиялық факторларға баға беру
Мемлекеттік аумақтың морфологиясы 10.5.1.6 — мемлекеттік аумақтың морфологиялық ерекшеліктерін талдау;

10.5.1.7 — мемлекеттерді аумағының морфологиялық ерекшеліктері бойынша жіктеу;

10.5.1.8 — Қазақстан Республикасы мемлекеттік аумағының морфологиялық ерекшеліктеріне кешенді баға беру

Мемлекеттік шекара 10.5.1.9 — мемлекеттік шекаралардың функциясын, түрлерін, анықтау және белгілеу шараларын талдау;

10.5.1.10 — Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекараларының қалыптасу үдерісін, негізгі көрсеткіштерін, динамикасын және күшейту жөнінде шараларды зерттеу

1.1 Жалпыгеогра-фиялық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 -зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.3 -зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректерді визуализациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

4-тоқсан
6. Елтану
6.1 Дүниежүзі аймақтары Кешенді географиялық аудандастыру 10.6.1.1 — дүниежүзінің түрлі белгілер бойынша физикалық географиялық, тарихи-мәдени, саяси-географиялық, геосаяси аудандарға бөлінуін түсіндіру

10.6.1.2 — дүниежүзінің тарихи-географиялық аймақтарын, олардың құрамы мен ерекшеліктерін, географиялық сипаттамасын шығармашылық түрде ұсыну

6.2 Дүниежүзі елдері Салыстырмалы елтану 10.6.2.1 — дүниежүзі елдерін салыстыруда қолданылатын белгілерді анықтау;

10.6.2.2 — дүниежүзі елдерін салыстыруда қолданылатын көрсеткіштердің бірін есептеу әдісін түсіндіру (таңдау бойынша: жалпы ішкі өнім, ұлттық жалпы өнім, оның ішінде жан басына шаққанда, сатып алу қабілетінің паритеті, гендерлік тепе-теңдік)

10.6.2.3 — көрсеткіштердің бірі бойынша графикалық түрде дүниежүзі елдерінің рейтингін көрсету (таңдау бойынша);

10.6.2.4 — жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін дүниежүзі елдерінің индекстері мен рейтингтерін сипаттау (есепке/бағалауға алынатын көрсеткіштер, бағалау субъектісі, нәтижелерінің қолдану аясы);

10.6.2.5 — жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін дүниежүзі елдерінің рейтингтерін графикалық түрде көрсету;

10.6.2.6 — елдің рейтингте орналасқан орына әсер ететін географиялық, әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтау (таңдау бойынша рейтингтің басында, ортасында және соңында орналасқан үш елдің мысалында)

1.1 Жалпыгеографиялық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректер базасы 10.2.2.1 — Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
Географиялық деректерді визуализациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтиже-лері бойынша картограммалар мен картодиаграмма-лар жасау;

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технология-лардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары
7.1 Ғаламдық проблемаларды шешу Ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері 10.7.1.1 — адамзаттың дамуындағы проблемаларын топтастыру;

10.7.1.2 — ғаламдық проблемалардың критерийлерін анықтау;

10.7.1.3 — ғаламдық проблемалардың себептері мен салдарын анықтап, топтастыру;

10.7.1.4 — ғаламдық проблемалардың аумақтық көріністерін анықтау

1.1 Жалпыгеографиялық әдістер Зерттеу әдістерінің түрлері 10.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану;

10.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану;

10.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 10.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректерді визуализациялау 10.2.2.2 — статистикалық деректерді талдау нәтижеле-рі бойынша картограммалар мен картодиаграммалар жасау;

10.2.2.3 — ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторларын қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *