Жаңа бағдарлама География 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Жаратылыстану-Математика бағыты ЖМБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің 11сыныптарына арналған

«География» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

11-сынып

Бөлімше Тақырып Оқу мақсаттары
1 тоқсан
1. Географиялық зерттеулер әдістері
1.1 Жалпы-географиялық әдістер Өзекті география-лық зерттеу әдістері 11.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану;

11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану;

11.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану;

11.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану

2. Картография және геоинформатика
2.1 Карто-графия Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
2.2 Геоинфор-матика негіздері Геоақпарат-тық зерттеу әдістері 11.2.2.1 — қашықтықтан зерделеу әдістерінің ерекшеліктерін түсіндіру;

11.2.2.2 — геоақпараттық әдістер мен геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіру

География-лық дерек-тер базасы 11.2.2.3 — компьютерлік бағдарламалардың қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 11.2.2.4 — арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.1 Табиғатты пайдалану Табиғатты пайдалану-ды реттеу 11.3.1.1 — шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдау;

11.3.1.2 — табиғатты пайдалану түрлерінің заңнамалық тәртіппен бекітілген нормаларға сәйкестігін анықтау(жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде)

Табиғатты қорғау шаралары 11.3.1.3 — табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға беру (жергілікті/аймақтық компонентті қосымша қамту негізінде)
Табиғатты қорғауда жеке тұлға-ның рөлі 11.3.1.4 — жеке тұлғаның табиғатты пайдаланудағы рөлін анықтап, «экологиялық ізін» есептеу;

11.3.1.5 — жеке тұлғаның табиғатты қорғауға бағытталған өмір сүру салтының басты қағидаттарын ұсыну (тұтыну тұрғысынан)

1.1 Жалпы-географиялық әдістер Өзекті география-лық зерттеу әдістері 11.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану;

11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
2.2 Геоинформа-тика негіздері География-лық дерек-тер базасы 11.2.2.3 — компьютерлік бағдарламалардың қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
2-тоқсан
3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.2 Геоэкология-лық зерттеулер негіздері Қоршаған ортаның антропоген-дік өзгеруі 11.3.2.1 — қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеу
Қоршаған ортаның сапасы 11.3.2.2 — қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеу;

11.3.2.3 — ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға беру(жергілікті/аймақтық компонентті қосымша қамту негізінде);

11.3.2.4 — дүниежүзі елдерін қоршаған ортаның сапасы бойынша жіктеу;

11.3.2.5 — қоршаған орта сапасын практикалық зерттеу арқылы анықтау (жергілікті / аймақтық компоненттің негізінде);

11.3.2.6 — қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу(жергілікті / аймақтық компоненттің негізінде)

Геоэкологиялық жобалау 11.3.2.7 — қоршаған ортаның бұзылған аумақтарын қалпына келтіру жөнінде жобаларды ұсыну (жергілікті / аймақтық компоненттің негізінде)
1.1 Жалпы-географиялық әдістер Өзекті география-лық зерттеу әдістері 11.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану;

11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану;

11.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану;

11.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
2.2 Геоинформа-тика негіздері География-лық дерек-тер базасы 11.2.2.3 — компьютерлік бағдарламалардың қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 11.2.2.4 — арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
3-тоқсан
4. Геоэкономика
4.1 Геоэкономи-ка негіздері Қазақстан Республика-сы аймақта-рының геоэкономи-калық жағдайы мен әлеуеті 11.4.1.1 — Қазақстан аймақтарын шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырып талдау;

11.4.1.2 — Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуын теңестіру жөнінде идеяларды ұсыну;

11.4.1.3 — Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтау(өз аймағы негізінде);

11.4.1.4 — талдау негізінде Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу(өз аймағы мысалында)

Геоэкономи-калық даму стратегия-лары 11.4.1.5 — Қазақстан Республикасының аймақтарында қосымша құны жоғары өнімдер мен қызметтерді өндіру жөнінде бизнес-идеяларды ұсыну(өз аймағы негізінде);

11.4.1.6 — Қазақстан аймақтарын экономикалық тұрғыда дамыту жөнінде стратегиялардың жобаларын ұсыну(өз аймағы негізінде);

11.4.1.7 — Қазақстан өнімдерінің танымалдығын арттыру жөнінде шығармашылық идеяларды ұсыну

1.1 Жалпы-географиялық әдістер Өзекті география-лық зерттеу әдістері 11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану;

11.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану;

11.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
2.2 Геоинформатика негіздері Географиялық деректер базасы 11.2.2.3 — компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 11.2.2.4 — арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
5. Геосаясат
5.1 Геосаясат негіздері Заманауи геосаяси үдерістер 11.5.1.1 — қазіргі заманның геосаяси үдерістерін түсіндіру
Қазақстан-ның геосаяси жағдайы 11.5.1.2 — Қазақстанның геосаяси жағдайына кешенді баға беру
Қазақстан-ның геосаяси қауіпсіздігі 11.5.1.3 — Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды анықтау;

11.5.1.4 — Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды әзірлеу

Қазақстан-ның геосая-си интегра-циясы 11.5.1.5 — Қазақстанның дүниежүзі елдері мен дүниежүзілік және аймақтық ұйымдармен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу
1.1 Жалпы-географиялық әдістер Өзекті география-лық зерттеу әдістері 11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану;

11.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану;

11.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
2.2 Геоинформа-тика негіздері География-лық дерек-тер базасы 11.2.2.3 — компьютерлік бағдарламалардың қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 11.2.2.4 — арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
4-тоқсан
6. Елтану
6.1 Дүниежүзі аймақтары Дүниежүзі елдерін аймақтарға аудандасты-рудың қолданбалы аспектілері 11.6.1.1 — дүниежүзін аймақтарға аудандастыру қажеттілігін аргументтер келтіріп түсіндіру;

11.6.1.2 — ғаламдану жағдайында тарихи-мәдени аймақтардың өзгеруін зерттеу арқылы болжау

Дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстаның орны 11.6.1.3 — Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық, тарихи-географиялық, саяси-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтау;

11.6.1.4 — ғаламдану жағдайында Қазақстанның географиялық аймақтар картасындағы орнының өзгеруін зерттеу арқылы болжау

6.2 Дүниежүзі елдерін салыстыру Қазақстан-ның халықара-лық салыстыру-лардағы орны 11.6.2.1 — жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін индекстер мен рейтингтердегі Қазақстан орнының динамикасын зерттеу (таңдау бойынша бір рейтингтің мысалында);

11.6.2.2 — Қазақстанның жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орына әсер ететін географиялық, әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтау (таңдау бойынша бір рейтингтің мысалында);

11.6.2.3 — көрсеткіштердің жиынтығы бойынша анықталған рейтингтер мен индекстерде есептердің қолданысымен Қазақстанның орнын жоғарлату жөнінде идеяларды ұсыну (таңдау бойынша бір рейтингтің мысалында)

Өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы азамат-тың орны 11.6.2.4 — елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын өмір сүру деңгейінің жеке көрсеткіштерін жоғарлату жөнінде жеке азаматтың рөлін түсіндіру
Қолданбалы елтану 11.6.2.5 — қолданбалы елтанушылық ақпараттың маңыздылығын, субъектілері мен тұтынушыларын анықтау;

11.6.2.6 — түрлі мақсатты аудиториялар үшін кешенді дүниежүзі елдерінің кешенді елтанушылық сипаттамаларды әзірлеу және шығармашылық түрде ұсыну (елдер мен ұсыну формасы – таңдау бойынша)

1.1 Жалпы-географиялық әдістер Өзекті география-лық зерттеу әдістері 11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану;

11.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану;

11.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
2.2 Геоинформатика негіздері География

лық дерек-тер базасы

11.2.2.3 — компьютерлік бағдарламалардың қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 11.2.2.4 — компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау
7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары
7.1 Ғаламдық проблемалар-ды шешу Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары 11.7.1.1 — ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттеу;

11.7.1.2 — Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтау;

11.7.1.3 — ғаламдық, оның ішінде Қазақстан аумағында байқалатын проблемалардың алдын алу немесе шешу жөнінде өзіндік жобасын ұсыну

1.1 Жалпы-географиялық әдістер Өзекті география-лық зерттеу әдістері 11.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану;

11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану;

11.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану;

11.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану

2.1 Картография Заманауи картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)
2.2 Геоинформа-тика негіздері География-лық дерек-тер базасы 11.2.2.3 — компьютерлік бағдарламаларды қолдаумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру
География-лық дерек-терді визуа-лизациялау 11.2.2.4 — компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *