Жаңа бағдарлама География 9 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарына арналған «География» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге  сыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

9-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1-тоқсан
1. Географиялық зерттеу әдістері
1.1

Зерттеу және зерттеушілер

Қазақстандық географтардың зерттеулері 9.1.1.1 — география ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулері туралы баяндайды;
География ғылымының қазіргі заманғы өзекті зерттеу проблемалары 9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
Географиялық нысандар мен құбылыстарды номинациялау ерекшеліктері 9.1.1.3 — географиялық нысандар мен құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін анықтайды;
Қазақтың халықтық географиялық терминдері 9.1.1.4 — қазақ халқының халықтық географиялық терминдерінің мағынасын түсіндіреді;
Зерттеу нәтижелерін ұсынудың академиялық формалары 9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады.
2 Картография және географиялық деректер базасы
2.1

Географиялық карталар

Географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды картадан көрсету тәсілдері 9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
Географиялық номенклатура нысандарын көрсету тәсілдері 9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді;
2.2

Географиялық деректер базасы

Жерді қашықтықтан зерделеу әдістері 9.2.2.1 — Жерді қашықтықтан зерделеудің әдістерін сипаттап, маңыздылығы мен ерекшеліктерін түсіндіреді;
Геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдану аясы 9.2.2.2 — шаруашылық пен ғылым салаларында геоақпарат технологияларын қолдану маңыздылығын сипаттайды.
3. Физикалық география
3.1

Литосфера

Қазақстан аумағының геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы 9.3.1.1 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде Қазақстанның жер бедерінің геологиялық тарихын және тектоникалық құрылымын анықтайды;
Қазақстанның басты орографиялық нысандары 9.3.1.2 — басты орографиялық нысандарды сипаттайды;
Қазақ оронимдері 9.3.1.3 — қазақ оронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады;
Қазақстанда минералды ресурстардың таралу заңдылықтары 9.3.1.4 — Қазақстанның минералды ресурстарының таралу заңдылықтарын анықтайды;
Минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары 9.3.1.5 — Қазақстанның минералды ресурстарын өндіру және өңдеудіңбасты орталықтарын картадан көрсетіп, сипаттайды;
Қазақстанның минералды ресурстарына баға беру 9.3.1.6 — Қазақстанның минералды ресурстарына баға береді;
Минералды ресурстарды игерумен байланысты проблемалар 9.3.1.7 — минералды ресурстарды игерумен байланысты проблемаларды топтастырып, шешу жолдарын ұсынады;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
2-тоқсан
3. Физикалық география
3.2

Атмосфера

Қазақстанның климатын түзуші факторлар 9.3.2.1 — Қазақстан климатын түзуші факторларды талдайды;
Қазақстанның климаттық жағдайы 9.3.2.2 — Қазақстанның климаттық жағдайын талдайды;
Қазақстанның климаттық ресурстары 9.3.2.3 — Қазақстанның климаттық ресурстарын бағалайды;
Қазақстанда қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар 9.3.2.4 — Қазақстанда атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстардың қалыптасуын, таралу аумақтарын картада көрсетіп, сақтану шараларын ұсынады;
Қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау ерекшеліктері 9.3.2.5 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін анықтайды;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2.

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
3. Физикалық география
3.3

Гидросфера

Қазақстанның ішкі суларының түрлері 9.3.3.1 — Қазақстанның ішкі суларын топтастырады, көрсеткіштерін талдайды және сипаттайды: өзендер мен көлдер, мұздықтар мен мәңгі тоң, жерасты сулары;
Қазақ гидронимдері 9.3.3.2 — қазақ гидронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады;
Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға беру 9.3.3.3 — Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға береді;
Су ресурстарының экологиялық проблемалары 9.3.3.4 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су ресурстарының экологиялық проблемаларын талдап, шешу жолдарын ұсынады;
Қазақстанның ішкі суларының геосаяси проблемалары 9.3.3.5 — Қазақстандағы су ресурстарының геосаяси проблемаларын жіктеп шешу жолдарын ұсынады: трансшекаралық өзендер, Каспий теңізінің мәртебесі;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1- маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
3-тоқсан
3. Физикалықгеография
3.4

Биосфера

Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулері 9.3.4.1 — Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулеріне салыстырмалы талдау жасайды;
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері 9.3.4.2 — қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар ерекше қорғалатын аумақтарының құрылу мақсатын түсіндіреді;
Қазақстанның табиғи мұрасы 9.3.4.3 — Қазақстанның табиғи мұрасына баға береді;
Табиғи хоронимдердің (ерекше қорғауға алынған аумақтар) мағынасы 9.3.4.4 — тақырыпқа қатысты қазақтың табиғи хоронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады;
Ноосфераның қалыптасуы 9.3.4.5 — ноосфераның қалыптасу шарттарын зерттейді;
Қазақстанның ноосфераның дамуына қосқан үлесі. 9.3.4.6 — Қазақстанның ноосфера дамуына қосқан өзіндік үлесін бағалайды;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
3. Физикалық география
3.5

Табиғи-аумақтық кешендер

Қазақстанның ірі физикалық-географиялық аудандары 9.3.5.1 — Қазақстанның ірі табиғи кешендерін жоспар бойынша сипаттайды;
Қазақтың табиғи хоронимдері (физикалық-географиялық аудандардың атауы) 9.3.5.2 — қазақтың табиғи хоронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіріп, транслитерациясын үш тілде ұсынады;
Табиғат кешендеріне әсер ететін антропогендік факторлар 9.3.5.3 — жергілікті компонент негізінде антропогендік факторлардың табиғат кешендеріне әсерін зерттейді;
Антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдары 9.3.5.4 — антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдарын ұсынады: рекультивация, мелиорация ландшафттық дизайн;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1- маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
4. Әлеуметтік география
4.1

Халық географиясы

Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы. 9.4.1.1 — Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын анықтайды;
Дүниежүзі халқының миграциясы. 9.4.1.2 — дүниежүзі халқы көші-қонының басты бағыттарын, себеп-салдарын түсіндіреді;
Қазақстандағы халықтың миграциясы. 9.4.1.3 — Қазақстандағы көші-қон үдерістерін талдап, басты бағыттарын анықтайды;
Миграциялық саясат 9.4.1.4 — көші-қон саясатының өзіндік үлгісін ұсынады;
Еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамы 9.4.1.5 — қазақстандық көрсеткіштерді басқа елдердің көрсеткіштерімен салыстыру негізінде еңбек ресурстарының сандық, сапалық құрамына баға береді;
Қазақстанның демографиялық жағдайы мен демографиялық саясаты 9.4.1.6 — Қазақстанның демографиялық жағдайын талдап, демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады;
Елді мекендердің жіктелуі 9.4.1.7 — Қазақстандағы елді мекендерді жіктейді;
Елді мекендердің функционалды зоналары 9.4.1.8 — елді мекендердің түрлері мен функционалды зоналарын сипаттайды;
Қазақстандағы ойконимдер 9.4.1.9 — Қазақстандағы ойконимдерді жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транскрипциясын үш тілде ұсынады;
Қазақстанда елді мекендердің проблемалары 9.4.1.10 — Қазақстанның елді мекендерінің проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады;
Урбандалу үдерісі 9.4.1.11 — урбандалу үдерісінің себеп-салдарын түсіндіру арқылы байланысты проблемалардың шешу жолдарын ұсынады;
Қазақстанда урбандалу үдерісіне баға беру 9.4.1.12 — Қазақстандағы урбандалу үдерісіне баға береді;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
5. Экономикалық география
5.1

Табиғи ресурстар

Қазақстанның табиғи-ресурстық потенциалы 9.5.1.1 — Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуетін бағалайды;
Қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары, орталықтары мен дайын өнім түрлері 9.5.1.2 — Қазақстанда жекелеген табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын сипаттап, орталықтары мен дайын өнім түрлерін атайды;
Табиғатты пайдалану үлгілері мен түрлері 9.5.1.3 — табиғатты пайдалану үлгілері мен түрлерін топтастырады;
Тұрақты даму 9.5.1.4 — тұрақты дамудың белгілері мен бағыттарын сипаттайды;
Қазақстанда табиғатты пайдаланумен байланысты проблемалар 9.5.1.5 — Қазақстанда табиғатты пайдалану проблемаларын анықтап, шешу жолдарын ұсынады;
9.5.1.6 — жергілікті компонент негізінде табиғатты пайдалануға байланысты зерттеу жүргізеді;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
4-тоқсан
5. Экономикалық география
5.2

Әлеуметтік-экономикалық ресурстар

Ғылыми-техникалық революция үдерісі, бағыттары 9.5.2.1 — ғылыми-техникалық революция үдерісін, даму бағыттарын талдайды;
Адам әлеуеті даму индексінің көрсеткіштері 9.5.2.2 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде адам әлеуетінің даму индексі көрсеткіштерін анықтап, елдерді салыстырады;
Қазақстанда адамдық капиталды дамыту 9.5.2.3 — Қазақстанда адам капиталының сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;
Қазақстанның индустриялы-инновациялық даму бағыттары 9.5.2.4 — Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму бағыттарын анықтап, болжам жасайды;
Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымы 9.5.2.5 — Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымының жағдайын талдап, дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлейді;
Қазақстан аймақтары инфрақұрылымының даму деңгейі 9.5.2.6 — Қазақстан аймақтарының инфрақұрылымын талдап, проблемаларды шешу жолдарын ұсынады;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
5. Экономикалық география
5.3

Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы

Қазақстан шаруашылығының салалары 9.5.3.1 — Қазақстан шаруашылығы салаларын жоспар бойынша сипаттайды;
Қазақстанның экономикалық аудандарының шаруашылық салалары мен мамандануы 9.5.3.2 — Қазақстанның экономикалық аудандарының шаруашылық салаларын анықтап, мамандануын түсіндіреді;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
5. Экономикалық география
5.4

Дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістері мен көрсеткіштері

Дүниежүзілік шаруашылықтың субъектілері 9.5.4.1- дүниежүзілік шаруашылықтың субъектілерін сипаттайды;
Халықаралық географиялық еңбек бөлінісі 9.5.4.2 — халықаралық географиялық еңбек бөлінісінің мәнін анықтайды;
Халықаралық экономикалық қатынастар түрлері 9.5.4.3 — халықаралық экономикалық қатынас түрлерін жіктеп, сипаттайды;
Дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштері 9.5.4.4 — дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштерін сипаттайды: жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өні оның ішінде жан басына шаққанда;
Дүниежүзілік шаруашылықтың даму модельдері мен аумақтық құрылымы 9.5.4.5 — дүниежүзілік шаруашылықтың модельдері мен аумақтық құрылымын талдайды;
Дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістері 9.5.4.6 — дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістерін талдайды;
Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылықта алатын орны 9.5.4.7 — Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын анықтайды;
Қазақстанның халықаралық экономикалық интеграциядағы мүдделері мен мақсаттары, орны 9.5.4.8 — Қазақстанның халықаралық экономикалық интеграциядағы мүдделері мен мақсаттарын, орнын анықтайды;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.
6. Елтану және саяси география негіздері
6.1

Дүние жүзі елдері

Елдердің экономикалық даму деңгейі бойынша топтастырылуы 9.6.1.1 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдерді экономикалық даму деңгейі бойынша топтастырады;
Халықаралық ұйымдардың деңгейлері мен мақсаттары 9.6.1.2 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде халықаралық ұйымдарды деңгейі және мақсаты бойынша топтастырады;
Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық, саяси-географиялық жағдайы 9.6.1.3. — Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық, саяси-географиялық жағдайына кешенді баға береді;
Қазақстандағы саяси-әкімшілік хоронимдер 9.6.1.4 — Қазақстандағы саяси-әкімшілік хоронимдерді жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады;
Қазақстан Республикасы туралы кешенді географиялық ақпаратты ұсыну формалары 9.6.1.5 — Қазақстан Республикасы туралы кешенді географиялық ақпаратты түрлі мақсатты аудиториялар үшін дайындайды;
1

Географиялық зерттеу әдістері

1.1

Зерттеу және зерттеушілер

9.1.1.2 — география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды;
9.1.1.5 — зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады;
2

Картография және географиялық деректер базасы

2.1

Географиялық карталар

9.2.1.1 — маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды;
9.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *