Жаңа бағдарлама Геометрия 5 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар

7-сынып

Аптасына 2 сағат

Оқу жылында 68 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары Сағат саны
1 тоқсан
Геометрияның алғашқы мәліметтері (10 сағ) Геометрияның негізгі ұғымдары. Аксиома. Теорема 7.1.1.1

планиметрияның  негізгі фигураларын білу: нүкте, түзу;

7.1.1.5

кесінді, сәуле, бұрыш, үшбұрыш, жарты жазықтық анықтамаларын білу;

7.1.1.2

нүктелер  мен түзулердің тиістілік  аксиомаларын  білу және қолдану;

7.1.1.3

аксиоманың  теоремадан айырмашылығын түсіну: теореманың шарты мен қорытындысын ажырату;

7.1.2.1

нүктелердің түзу мен  жазықтықта орналасу аксиомаларын білу және қолдану (реттік аксиомасы);

7.1.1.6

кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын білу және қолдану;

7.1.1.8

кесінділер мен бұрыштарды  салу аксиомаларын білу және қолдану;

7.1.1.11

берілген үшбұрышқа тең үшбұрыштың бар болуы аксиомасын білу;

7.1.2.2

түзулердің параллельдік  аксиомасын білу;

4
Фигуралар теңдігі 7.1.1.7

тең фигуралардың анықтамасы мен қасиеттерін білу және қолдану;

1
Теореманы дәлелдеу әдістері: тура дәлелдеу және «кері жору» әдісі 7.1.1.4

теоремаларды дәлелдеу әдістерін білу: тура дәлелдеу және  «кері жору» әдістері

2
Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері 7.1.1.9

сыбайлас және вертикаль бұрыштардың анықтамаларын білу;

7.1.1.10

сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін дәлелдеу және  қолдану; 7.1.1.32

перпендикуляр ұғымын біледі;

3
№1 бақылау жұмысы 2
2 тоқсан
Үшбұрыштар (16 сағ) Үшбұрыш және оның түрлері 7.1.1.13

үшбұрыштардың түрлерін ажырату;

3
Үшбұрыштың биссектрисы, медианасы, биіктігі және орта сызығы 7.1.1.14

теңқабырғалы, теңбүйірлі, тікбұрышты үшбұрыштардың элементтерін білу;

7.1.1.12

үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы,   биіктігі, орта перпендикуляры,  орта сызығы анықтамаларын білу және оларды салу;

7.1.1.15

сүйір бұрышты, доғал бұрышты және тікбұрышты үшбұрыштардың биіктіктерінің орналасуын салыстыру;

3
Үшбұрыштар теңдігінің белгілері 7.1.1.21

үшбұрыштар теңдігінің белгілерін білу және дәлелдеу;

7.1.1.22

үшбұрыштар теңдігінің белгілерін есептер шығару мен дәлелдеулерде қолдану;

5
Теңбүйірлі үшбұрыш, оның қасиеттері және белгілері 7.1.1.23

теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолдану;

7.1.1.24

теңқабырғалы үшбұрыштың қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;

5
№1 бақылау жұмысы 2
3 тоқсан
Түзулердің өзара орналасуы (18 сағ) Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері 7.1.2.3

екі түзуді қиюшымен қиғанда пайда болған бұрыштарды танып білу;

7.1.2.4

түзулердің параллельдік белгілерін дәлелдеу;

7.1.2.5

түзулердің параллельдік белгілерін есептер шығаруда қолдану;

7.1.2.6

параллель түзулердің қасиеттерін дәлелдеу;

7.1.2.7

параллель түзулердің қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;

5
Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы 7.1.1.16

үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы теорема мен оның салдарларын дәлелдеу;

7.1.1.17

үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы теорема мен оның салдарларын есептер шығаруда қолдану;

7.1.1.18

үшбұрыштың сыртқы бұрышының анықтамасын білу және үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы дәлелдеу;

7.1.1.19

үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолдану;

5
Үшбұрыш теңсіздігі 7.1.1.20

үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғалары арасындағы қатысты білу және есептер шығаруда қолдану;

7.1.3.1

үшбұрыш теңсіздігін білу және қолдану;

2
Тікбұрышты үшбұрыштардың теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері 7.1.1.25

тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілерін дәлелдеу;

7.1.1.26

тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілерін есептер шығаруда қолдану;

7.1.1.27

тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолдану;

3
Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы 7.1.2.8

Перпендикуляр,  көлбеу және көлбеудің  проекциясы ұғымдарын меңгеру;

7.1.2.9

нүктеден түзуге түсірілген перпендикулярдың біреу ғана болуы туралы теореманы дәлелдеу және қолдану;

7.1.2.10

перпендикуляр түзулердің қасиеттерін білу және қолдану;

3
№3 бақылау жұмысы 2
4 тоқсан
Шеңбер. Геометриялық салулар (14 сағ) Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері. Центрлік бұрыш 7.1.1.31

нүктелердің геометриялық орнының анықтамасын білу;

7.1.1.28

шеңбер мен дөңгелектің және олардың элементтерінің (центр, радиус, диаметр, хорда)  анықтамаларын білу;

7.1.1.29

центрлік бұрыштың анықтамасы мен қасиеттерін білу және қолдану;

7.1.1.30

шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теоремаларды дәлелдеу және қолдану;

3
Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара орналасуы 7.1.2.12

түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара орналасу жағдайларын талдау;

2
Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген жанамалардың қасиеттері 7.1.2.11

шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшының анықтамаларын білу;

7.1.2.13

есептер шығаруда шеңбер жанамасының қасиеттерін білу және қолдану;

3
Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер 7.1.2.14

үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің анықтамаларын білу;

7.1.2.15

үшбұрышқа  сырттай және іштей сызылған шеңберлердің центрлерінің орналасуын түсіндіру;

2
Салу есептері 7.1.2.16

берілген бұрышқа тең бұрыш салу, бұрыштың биссектрисасын салу, кесіндіні қақ бөлу;

7.1.2.17

кесіндінің орта перпендикулярын және берілген түзуге перпендикуляр түзу салу;

7.1.2.18

берілген элементтері бойынша үшбұрыш салу;

3
№4 бақылау жұмысы 1
7-сыныптағы геометрия курсын қайталау 2
Қорытынды бақылау жұмысы 1

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *