Жаңа бағдарлама Химия 8 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8 — сыныпқа арналған

«Химия» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

8-сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып \ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары
1-тоқсан
8.1ААтомдағы электрондардың қозғалысы

 

Атомда электрондардың таралуы

 

8.1.3.1 -атомда электрондарядродан арақашықтығы артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсіну
 Энергетикалық деңгейлер.

№ 1зертханалық  тәжірибе «Атомдар  модельдерін жасау»

8.1.3.2 -әрбір электрон қабатында электрон саны нақты максимал мәннен аспайтынын түсіну

8.1.3.3-s және р орбиталдарының пішінін білу

8.1.3.4 -алғашқы 20 химиялық элементтің электрондық конфигурациясын және электронды – графикалық формуларын жаза білу

Иондардың түзілуі

 

8.1.3.5 -атомдар электрондарды қабылдай  немесе жоғалта алатынын және осының  нәтижесінде иондар түзілетінін түсіну
Қосылыстар формуласын  құрастыру 8.1.3.6 -«нольдік қосынды» әдісімен қосылыстардың формуласын құрастыру
8.1В

Заттардың формулалары  және химиялық реакция  теңдеулері

 

Химиялық формулалар бойынша есептеулер 8.2.3.1 -заттар құрамындағы элементтердің массалық үлесін табу, элементтердің массалық үлесі бойынша заттардың формуласын шығару
Химиялық реакция теңдеулерін құру. Зат масссасының сақталу заңы.№1көрсетілім «Зат массасының сақталу заңын дәлелдейтін тәжірибе».

№2 зертханалық  тәжірибе «Әрекеттесуші заттардың қатынасы»

8.2.3.2-әрекеттесетін заттар қатынасын эксперименттік жолмен анықтау;

8.2.3.3 –реакцияға қатысатын және түзілетін заттардың формуласын жаза отырып,химиялық реакциялар теңдеулерінқұру 8.2.3.4 -заттар массасының сақталу заңын білу;

Химиялық реакция типтері 8.2.2.1 -бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакцияларды жіктеу
Табиғаттағы және тірі ағзалар мен адам тіршілігіндегі химиялық реакциялар 8.2.2.2-табиғаттағы және тірі ағзалар мен адам тіршілігіндегі химиялық реакцияларды сипаттау;
8.1С

Металдар белсенділігін салыстыру

 

Металдардың оттекпен  және сумен әрекеттесуі.

№2көрсетілім «Белсенді металдардың салқын және ыстық сумен әрекеттесуі»

8.2.4.1 -кейбір металдар басқаларға қарағанда тотығуға тезірек ұшырайтындығын білу;

8.2.4.2 -белсенді металдардың салқын сумен, ыстық су немесе бумен әрекеттесуін сипаттау 8.2.4.3 -металдар коррозиясын туындатуға әсер ететін жағдайларды зерттеу

Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі.

№3зертханалық  тәжірибе «Металдардың қышқылдар ерітінділерімен  әрекеттесуі»

8.2.4.4 -қышқыл ерітінділерімен әртүрлі  металдардың реакцияларын зерттеу

8.2.4.5 -металдардың қышқылдармен  әрекеттесуінің реакция теңдеулерін құрастыру

Металдардың тұз ерітінділерімен реакциялары.

№3 көрсетілім «Тұз ерітінділерінен металдарды ығыстыру»

8.2.4.6 -металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің жоспарын жасау және жүргізу

 

 

Металдардың белсенділік қатары.

№1 практикалық жұмыс «Металдардың белсенділігін салыстыру»

8.2.4.7 -эксперимент нәтижесі бойынша металдардың белсенділік қатарын құру және оны анықтама мәліметтерімен сәйкестендіру

8.2.4.8-металдардың белсенділік қатарын қолданып  металдардың таныс емес орынбасу реакцияларының жүру мүмкіндігін болжау

2-тоқсан
8.2А

Зат мөлшері

 

Зат мөлшері. Моль. Авогадро саны.Заттардың молярлық массасы

 

8.1.1.1 -зат мөлшерінің өлшем бірлігі ретінде –мольді білу және Авогадро санын білу

8.1.1.2 қосылыстың молярлық массасын есептей алу

Масса, молярлық масса және зат мөлшері арасындағы байланыс 8.1.1.3 -масса, зат  мөлшері және құрылымдық бөлшектер санын есептеу
8.2В

Стехиометриялық есептеулер

 

Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептер шығару 8.2.3.5 -химиялық реакция теңдеулері бойыншазаттың массасын, зат мөлшерін есептеу
Авагадро заңы.Молярлық көлем 8.2.3.6 -Авогадро заңын білу және қалыпты және стандартты жағдайлардағы газдар көлемін есептеуде молярлық көлемді қолдану
Газдардың салыстырмалы тығыздығы.

Көлемдік  қатынас заңы

8.2.3.7 -газдардың салыстырмалы тығыздығын және заттың молярлық массасын салыстырмалы тығыздық бойынша  есептеу

8.2.3.8 -газдардың қатысуымен жүретін реакциялар бойынша есептер шығаруда газдардың көлемдік қатынас заңын қолдану

8.2C

Химиялық реакциядағы энергиямен танысу

 

Отынның жануы және энергияның бөлінуі

 

8.3.1.1 -заттың жану  реакциясының өнімі көбінесе оксид екенін және  құрамында көміртегі бар отын оттекте жанғанда, көмірқышқыл газы, иіс газы немесе көміртек түзілетінін түсіну

8.3.1.2 -парниктік эффекттің себептерін түсіндіру және шешу жолдарын ұсыну

Экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар.

№4 зертханалық  тәжірибе «Энергияның өзгеруімен жүретін химиялық реакциялар»

8.3.1.3 -экзотермиялық реакциялар жылу бөле жүретінін, ал эндотермиялық реакциялар жылу сіңіре жүретінін білу

8.3.1.4 –әртүрлі жанғыш заттардың  қоршаған ортаға әсер ету салдарынтүсіну

 

Термохимиялық реакциялар 8.3.1.5 -энергия өзгерісін бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіру
8.2D

Сутек. Оттекжәне озон

 

Сутек, алынуы, қасиеттері және қолданылуы.

№2 практикалық жұмыс «Сутекті алу және оның қасиеттерін тану»

8.4.2.1 -сутекті алу және оның қасиеттері мен қолданылуын зерттеу
Оттек, алынуы, қасиеттері, қолданылуы.

№4 көрсетілім «Сутек пероксидінің ыдырауы».

№3 практикалық жұмыс «Оттекті алу және оның қасиеттерін тану»

8.4.2.2 -ауа құрамындағы және жер қыртысындағы оттектің пайыздық мөлшерін білу

8.4.2.3 -оттекті алу  және оның

қасиеттері мен қолданылуын зерттеу

 

 

Оттек және озон

 

8.4.2.4 -оттектің аллотропиялық түрөзгерістерінің құрамы мен қасиеттерін салыстыру

8.4.2.5-Жер бетіндегі озон қабатының маңызын түсіндіру

3-тоқсан
8.3А

Химиялық  элементтердің  периодтық  жүйесі

Химиялық  элементтердің  периодтық жүйесінің  құрылымы 8.2.1.1 -топ, период,  атом  нөмірінің  физикалық мәнін түсіндіру
Химиялық элемент   атомдарының қасиеттері  мен  кейбір  сипаттамаларының  периодты түрде өзгеруі 8.2.1.2 -бір топтағы элементтердің сыртқы электрондық деңгейінде электрондар санының бірдей болатындығын түсіну

8.2.1.3 -топтар мен периодтарда элементтер қасиеттерінің заңдылықпен өзгеретінін түсіндіру

Периодтық жүйедегі орны  бойынша  элементтің сипаттамасы 8.2.1.4 -периодтық жүйедегі орны бойынша  химиялық элементті сипаттау
Химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері 8.2.1.5 -химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеу;

8.2.1.6 -химиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің ұяластарына мысалдар келтіру

Металдар және  бейметалдар 9.2.1.7-химиялық элементтің периодтық кестеде орналасуына сай қасиеттерін болжау
8.3В

Химиялық байланыс түрлері

 

Электртерістілік.Ковалентті байланыс 8.1.4.1 -электртерістілік ұғымы негізінде атомдар арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру
Иондық байланыс

 

8.1.4.2 -иондық байланыстың түзілумеханизмін сипаттау және иондық қосылыстардың қасиеттерін болжау
Кристалдық тор түрлері,

байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс

8.1.4.3 -заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділігін түсіндіру
8.3С

Ерітінділер және ерігіштік

 

Заттардың суда еруі.

№5зертханалық  тәжірибе «Заттардың ерігіштігін зерттеу»

8.3.4.1 -заттарды судағы ерігіштігі бойынша жіктеу

8.3.4.2 -ерітінділердің табиғаттағы және күнделікті өмірдегі маңызын түсіндіру

Заттардың ерігіштігі.

№ 4практикалық жұмыс «Қатты заттардың ерігіштігіне температураның  әсері»

 

8.3.4.3 -заттың ерігіштігіне температураның әсерін түсіндіру

8.3.4.4 -буландыру техникасын қолдана отырып, заттың 100 г судағы ерігіштігін есептеу, алынған нәтижелерді анықтамалық мәндермен салыстыру

Еріген заттың массалық үлесі 8.3.4.5-еріген заттың массалық үлесі мен ерітіндінің белгілі массасы бойынша еріген заттың массасын есептеу
Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы.

№5практикалық жұмыс «Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау»

8.3.4.6-ерітіндідегі заттың молярлық концентрациясын есептеу

 

4-тоқсан
8.4А

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.

Генетикалық байланыс

 

Оксидтер.

№6зертханалық  тәжірибе «Оксидтердің

қасиеттерін зерттеу»

8.3.4.7 -оксидтердің жіктелуін және  қасиеттерін білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру
Қышқылдар.

№ 7 зертханалық  тәжірибе «Қышқылдардың

қасиеттерін зерттеу»

8.3.4.8-қышқылдардың жіктелуін, қасиеттерін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру
Негіздер.

№8зертханалық  тәжірибе «Негіздердің

қасиеттерін зерттеу»

8.3.4.9-негіздердің жіктелуі мен қасиеттерін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру
Тұздар.

№9зертханалық  тәжірибе «Тұздардың қасиеттері және алынуы»

8.3.4.10-тұздарды алудың әртүрлі әдістерін білу, сәйкес реакция теңдеулерін құрастыру

8.3.4.11-тұздардың қасиеттерін, жіктелуін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру

Бейорганикалық қосылыстар  арасындағы  генетикалық байланыс 8.3.4.12-бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары арасындағы генетикалық байланысты

зерттеу

8.4В

Көміртек және оның қосылыстары

 

Көміртектің  жалпы сипаттамасы

 

8.4.3.1 -көміртек неліктен көптеген қосылыстарында төрт байланыс түзетінін түсіндіру

8.4.3.2 -табиғатта көміртек және оның қосылыстарының таралуын сипаттау

Көміртектің аллотропиялық түрөзгерістері 8.4.3.3 -көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің құрылысын және қасиеттерін салыстыру

8.4.3.4 -көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің  қолданылу аймағын зерттеу

Көміртектің  қасиеттері.

№6практикалық жұмыс «Көміртектің физикалық және химиялық қасиеттері».

Көміртектің оксидтері.

№7практикалық жұмыс «Көмірқышқыл газын алу және оның қасиеттерін зерттеу»

8.4.3.5 -көміртектің физикалық және химиялық  қасиеттерін зерттеу

8.4.3.6 -көміртек жанған кезде  көміртек диоксиді мен көміртек монооксидінің түзілу жағдайларын сипаттау және тірі ағзаларға иіс газының физиологиялық әсерін түсіндіру;

8.4.3.7 -көмірқышқыл газын ала алу, оны анықтау және қасиеттерін зерттеу

8.4.3.8  -көміртектің табиғаттағы  айналымын құру және түсіндіру

8.4С

Су

 

Табиғаттағы су

 

8.4.2.6 -судың табиғатта кең таралғандығын, бірегей қасиеттерін және оның өмір үшін маңызын түсіндіру

8.4.2.7 -судың табиғаттағы айналымын түсіндіру

Судың ластану себептері.

Судың кермектігі.

№10зертханалық  тәжірибе «Судың кермектігін анықтау»

8.4.2.8 -судың ластануының қауіптілігі мен себебін анықтау, суды тазарту әдістерін түсіндіру

8.4.2.9 -судың «кермектігін» анықтау және оны  жою тәсілдерін түсіндіру

8.4.2.10 -суды сусыз мыс (ІІ) сульфатын қолданып анықтау тәсілін білу

комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *