Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 10 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы

10-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен

жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасын жүзеге асыру

бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

10-сынып

Тақырып Сөйлесім әрекетінің түрлері Оқыту мақсаттары
Барлығы: 68  сағат, аптасына 2 сағат.
1- тоқсан
1-тарау.

Тіл және алаш идеясы

Тыңдалым және айтылым 10.1.1.1 — . мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру;

10.1.2.1.- мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, мақала) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау;

Оқылым 10.2.1.1 — әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді талдау, негізгі үрдістерді анықтау;
Жазылым 10.3.1.1- жоспар түрлерін құру (қарапайым, күрделі, тезистік);

10.3.2.1.- ауызекі сөйлеу стилінде әлеуметтік жағдайларға сай мәтін құрастыру;

Әдеби тіл нормалары 10.4.1.1.- мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;
2-тарау.

Әлем жаңалықтары: өнер және мәдениет

 

Тыңдалым және айтылым 10.1.3.3.-тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыра білу;
Оқылым 10.2.1.1 — әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді талдау, негізгі үрдістерді анықтау;

10.2.2.1 — ғылыми-көпшілік стильді тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, өзге стиль элементтері);

Жазылым 10.3.3.1.- мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу;

10.3.4.1.- қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе;.

Әдеби тіл нормалары 10.4.1.1.- мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу.
2 — тоқсан
3-тарау.

Қазіргі қоғам құндылықтары: мәдениет және өркениет

Тыңдалым және айтылым 10.1.1.1 — мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру;
Оқылым 10.2.2.1 — ғылыми-көпшілік стильді тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, өзге стиль элементтері);

10.2.3.1 — әртүрлі стильдегі мәтіндердің жанрлық ерекшеліктерін таба білу;

Жазылым 10.3.4.1.- қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті  эссе);
Әдеби тіл нормалары 10.4.3.1.- әлеуметтік-тұрмыстық қатынас аясында сөз әдебі мен сөйлеу мәнерін дұрыс қолдану;
4-тарау.

Экономикалық интеграция – бүгінгі күннің даму үрдісі

Тыңдалым және айтылым 10.1.5.1 — мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрастыру және бағалау;
Оқылым 10.2.4.1 — әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
Жазылым 10.3.6.1.- әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, хат, әңгіме, шығарма, т.б.) ұсына білу;
Әдеби тіл нормалары 10.4.3.1.- әлеуметтік-тұрмыстық қатынас аясында сөз әдебі мен сөйлеу мәнерін дұрыс қолдану.
 3- тоқсан
5-тарау.

Білім. Ғылым. Инновация.

Тыңдалым және айтылым 10.1.1.1 — . мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру;

10.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып, дұрыс сөйлеу. Сөйлеу тілінің лексикалық, фонетикалық-морфологяилық, синтаксистік ерекшеліктерін ажыратып, орынды қолдану;

Оқылым 10.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу;
Жазылым 10.3.5.1.- оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктей отырып, түртіп жазу (конспектілеу);

10.3.6.1.- әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, хат, әңгіме, шығарма, т.б.) ұсына білу;

Әдеби тіл нормалары 10.4.4.1.- сөзжасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу;
6-тарау.

Қазіргі қоғам: әлеуметтік теңсіздік

Тыңдалым және айтылым 10.1.2.1.- мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, мақала) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау;

10.1.5.1 — мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрастыру және бағалау;

Оқылым 10.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу;

10.2.6.1 — белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу;

Жазылым 10.3.1.1- жоспар түрлерін құру (қарапайым, күрделі, тезистік); 10.3.5.1.- оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктей отырып, түртіп жазу (конспектілеу);
Әдеби тіл нормалары 10.4.5.1.- сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу;
7-тарау.

Қылмыс және  заң

Тыңдалым және айтылым 10.1.2.1.- мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, мақала) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау;

10.1.5.1 — мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрастыру және бағалау;

Оқылым 10.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу;

10.2.6.1 — белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу;

Жазылым 10.3.5.1.- оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктей отырып, түртіп жазу (конспектілеу);

10.3.6.1.- әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, хат, әңгіме, шығарма, т.б.) ұсына білу;

Әдеби тіл нормалары 10.4.5.1.- сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу.
4-тоқсан
8-тарау.

Қазіргі әлемдегі саясат және жаһандық мәселелер

Тыңдалым және айтылым 10.1.4.1.- мәтінде көтерілген мәселені (қоғамдық-саяси) талдай отырып, негізгі ойды анықтау; 10.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып, дұрыс сөйлеу. Сөйлеу тілінің лексикалық, фонетикалық-морфологяилық, синтаксистік ерекшеліктерін ажыратып, орынды қолдану;
Оқылым 10.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу;

10.2.6.1 — белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу;

Жазылым 10.3.2.1.- ауызекі сөйлеу стилінде әлеуметтік жағдайларға сай мәтін құрастыру;

10.3.5.1.- оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктей отырып, түртіп жазу (конспектілеу);

Әдеби тіл нормалары 10.4.5.1.- сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу;
9-тарау.

Сөз мәдениеті және шешендік өнер

Тыңдалым және айтылым 10.1.4.1.- мәтінде көтерілген мәселені (қоғамдық-саяси) талдай отырып, негізгі ойды анықтау; 10.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып, дұрыс сөйлеу. Сөйлеу тілінің лексикалық, фонетикалық-морфологяилық, синтаксистік ерекшеліктерін ажыратып, орынды қолдану;
Оқылым 10.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу;

10.2.6.1 — белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу;

Жазылым 10.3.6.1.- әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, хат, әңгіме, шығарма, т.б.) ұсына білу;

10.3.7.1.- жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, редакциялау;

Әдеби тіл нормалары 10.4.5.1.- сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *