Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы

11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен

жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасын жүзеге асыру

бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

11-сынып

Тақырып Сөйлесім әрекетінің түрлері Оқыту мақсаттары
Барлығы: 68  сағат, аптасына 2 сағат.
1-тоқсан
1-бөлім.

Қазақстан бейнесі. Қазақстанның  өткені мен  келешегі

Тыңдалым және айтылым 11.1.1.1 — мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;

11.1.2.1.- мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс, интервью, пікірталас, мақала, бейнебаян) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау;

Оқылым 11.2.2.1 — таза ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, ұғымдар, шартты белгілер, синтаксистік құрылымы);

11.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру;

Жазылым 11.3.1.1.- жоспар түрлерін құру (күрделі, тезистік, тірек-схема түріндегі жоспар);

11.3.2.1.-.ауызекі сөйлеу стилінде әлеуметтік жағдайларға сай мәтін құрастыру;

Әдеби тіл нормалары 11.4.1.1.- мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;
2-бөлім.

Жастар  мәдениеті және мәселесі.

 

Тыңдалым және айтылым 11.1.3.3.- тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық (отандық) мәселелермен байланыстыра білу, салыстыру;
Оқылым 11.2.1.1 — әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді салыстырып талдау, негізгі үрдістерді анықтау;

11.2.3.1 — әртүрлі стильдегі мәтіндердің жанрлық ерекшеліктерін таба білу;

Жазылым 11.3.2.1.-.ауызекі сөйлеу стилінде әлеуметтік жағдайларға сай мәтін құрастыру;

11.3.3.1.- мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу, өзіндік тұжырым жасау;

Әдеби тіл нормалары 11.4.2.1.- сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану;
2 — тоқсан
3-бөлім.

Қазіргі қоғам. Миграция. Зияткерлік миграция

Тыңдалым және айтылым 11.1.4.1.- мәтінде көтерілген мәселені, автор позициясын (қоғамдық-саяси, ғылыми) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
Оқылым 11.2.4.1.- әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, автор көзқарасын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау (фонетикалық деңгей, лексикалық деңгей, морфологиялық деңгей, синтаксистік деңгей негізінде);
Жазылым 11.3.4.1.- қажетті ақпараттарды орынды қолданып,  көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті  эссе);

11.3.5.1.- оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  түртіп жазудың (конспектілеудің) әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу;

Әдеби тіл нормалары 11.4.3.1.- әлеуметтік-саяси шешендік қатынас аясында сөз әдебі мен сөйлеу мәнерін дұрыс қолдану;
4- бөлім.

Әлемді өзгерткен өнертабыстар

Тыңдалым және айтылым 11.1.3.3.- тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық (отандық) мәселелермен байланыстыра білу, салыстыру;

11.1.4.1.- мәтінде көтерілген мәселені, автор позициясын (қоғамдық-саяси, ғылыми) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

Оқылым 11.2.2.1 —  таза ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, ұғымдар, шартты белгілер, синтаксистік құрылымы);

11.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру;

Жазылым 11.3.5.1.- оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  түртіп жазудың (конспектілеудің) әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу;
Әдеби тіл нормалары 11.4.3.1.- әлеуметтік-саяси шешендік қатынас аясында сөз әдебі мен сөйлеу мәнерін дұрыс қолдану.
 

3- тоқсан

5-бөлім.   Бейбітшілік, қауіпсіздік және жаһандық экономика Тыңдалым және айтылым 11.1.1.1 — мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;

11.1.4.1.- мәтінде көтерілген мәселені, автор позициясын (қоғамдық-саяси, ғылыми) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

Оқылым 11.2.1.1 — әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді салыстырып талдау, негізгі үрдістерді анықтау;

11.2.2.1 — таза ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, ұғымдар, шартты белгілер, синтаксистік құрылымы);

Жазылым 11.3.1.1.- жоспар түрлерін құру (күрделі, тезистік, тірек-схема түріндегі жоспар);

11.3.5.1.- оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  түртіп жазудың (конспектілеудің) әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу;

Әдеби тіл нормалары 11.4.4.1.- мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, абзац, мәтін бөліктері, тақырып);
6-бөлім. Ұлттың тарихи жәдігерлерін сақтау Тыңдалым және айтылым 11.1.5.1 — мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни тұрғыда бағалау;
Оқылым 11.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру;
Жазылым 11.3.2.1.-.ауызекі сөйлеу стилінде әлеуметтік жағдайларға сай мәтін құрастыру;

11.3.6.1.-. әртүрлі тақырып  бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, әңгіме, естелік, шығарма, т.б.) ұсына білу;

Әдеби тіл нормалары 11.4.5.3.- сөйлем ішінде қойлатын тыныс белгілерді дұрыс қою (үтір, нүктелі үтір, жақша, қос нүкте, тырнақша, сызықша);
7-бөлім.

Табиғат және экология

Тыңдалым және айтылым 11.1.5.1 — мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни тұрғыда бағал;
Оқылым 11. 2.6.1.- белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана біл;
Жазылым 11.3.3.1.- мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу, өзіндік тұжырым жасау;

11.3.6.1.-. әртүрлі тақырып  бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, әңгіме, естелік, шығарма, т.б.) ұсына білу;

Әдеби тіл нормалары 11.4.5.2.- сөйлем соңында қолданылатын тыныс белгілерді дұрыс қою (нүкте, сұрау белгісі, леп

белгісі, көп нүкте);

4- тоқсан
8-бөлім.

Жаңа әлемдегі театр мен киноматография

Тыңдалым және айтылым 11.1.1.1 — мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;

11.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында дұрыс сөйлеу, тыңдаушыларға ықпал ете білу, шешен сөйлеу.

Сөйлеу тілінің лексикалық, фонетикалық-морфологяилық, синтаксистік ерекшеліктерін ажыратып, орынды қолдану.;

Оқылым 11.2.3.1 — әртүрлі стильдегі мәтіндердің жанрлық ерекшеліктерін таба білу;

11.2.5.1.- мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру;

Жазылым 11.3.7.1.- жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, редакциялау);
Әдеби тіл нормалары 11.4.5.2.- сөйлем соңында қолданылатын тыныс белгілерді дұрыс қою (нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп нүкте);

11.4.5.3.- сөйлем ішінде қойлатын тыныс белгілерді дұрыс қою (үтір, нүктелі үтір, жақша, қос нүкте, тырнақша, сызықша);

9-бөлім:  Еңбек нарығы және сұраныс Тыңдалым және айтылым 11.1.6.1 — коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында дұрыс сөйлеу, тыңдаушыларға ықпал ете білу, шешен сөйлеу.

Сөйлеу тілінің лексикалық, фонетикалық-морфологяилық, синтаксистік ерекшеліктерін ажыратып, орынды қолдану;

Оқылым 11.2.1.1 — әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді салыстырып талдау, негізгі үрдістерді анықтау;

11.2.4.1.- әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, автор көзқарасын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау (фонетикалық деңгей, лексикалық деңгей, морфологиялық деңгей, синтаксистік деңгей негізінде);

Жазылым 11.3.7.1.- жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, редакциялау);
Әдеби тіл нормалары 11.4.5.2.- сөйлем соңында қолданылатын тыныс белгілерді дұрыс қою (нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп нүкте);

11.4.5.3.- сөйлем ішінде қойлатын тыныс белгілерді дұрыс қою (үтір, нүктелі үтір, жақша, қос нүкте, тырнақша, сызықша).

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *