Жаңа бағдарлама Қазақ тілі және әдебиеті (оқыту қазақ тілінде емес) 9 сынып Орыс мектеп ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл / Обновленка Казахский язык и литература для русских школ 9 класс ДСП Долгосрочный план по обновленной программе содержанию на 2018-2019 год

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі және әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

5) 9-сынып:

 

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуникативтік дағдылар Оқыту мақсаттары
1- тоқсан (45 сағат)
Қазақ жазуының даму жолы

 

М.Жұмабаев«Түркістан». Тыңдалым 9.1.1.1 — тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;

9.1.4.1 — орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру

Айтылым 9.2.1.1 — берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.3.1- коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

Оқылым 9.3.2.1 — ғылыми стильде (мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.6.1 — мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым 9.4.2.1 — әссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.4.4.1 — ттақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.1 — өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды  қолдану
Жолың болсын, жолаушы

 

 

М.Мақатаев«Ертең біз жол жүреміз».

 

Тыңдалым 9.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым 9.2.4.1 — шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау;

9.2.2.1  — коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу

Оқылым 9.3.2.1 — ғылыми стильде (пікір, мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.4.1 — мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 9.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, нұсқаулық жазу;

9.4.3.1 -жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.1 — өзгелік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды  қолдану
Көшпенділер мәдениеті. Қазақтың халық күнтізбесі

 

І. Есенберлин «Көшпенді

лер»  (үзінді).

Тыңдалым 9.1.3.1  — әлеуметтік – қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;

9.1.5.1- мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым 9.2.5.1 — сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу;

9.1.6.1 – кесте мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау

Оқылым 9.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.2.1 -ғылыми стильде (мақала, баяндама) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау

Жазылым 9.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақалажазу;

9.4.3.1 — жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.1 -ортақ етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды  қолдану
2 -тоқсан (40 сағат)
Заң – қоғамның тірегі

 

Айбатыр Сейтақ

«Азат елдің ар-намысы – Ата Заң».

Тыңдалым 9.1.4.1 — орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру;

9.1.6.1- тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым 9.2.3.1- коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;

9.2.2.1  — коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу

Оқылым 9.3.2.1 — ғылыми стильде (аннотация, тезис) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.4.1 — мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 9.4.1.1 -мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап,  аннотация жазу;

9.4.5.1 -тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі,  құрама атауларды дұрыс жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.1 -ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды  қолдану;
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні – Тәуелсіз Қазақстанның айбынды мейрамы.

 

Маралтай Ыбыраев «Елбасыма». Тыңдалым 9.1.1.1 — тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;

9.1.3.1  — әлеуметтік — қоғамдық тақырыптар аясындаайтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 9.2.1.1 — берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.4.1 — шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

Оқылым 9.3.2.1 — ғылыми стильде (пікір, мақала, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

Жазылым 9.4.1.1 — мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап,  шолужазу;

9.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатынтыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 9.5.1.2 -мезгіл үстеулерді  ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану
Жастар және бұқаралық ақпарат құралдары

 

Қ.Аманжолов «Жас дәурен». Тыңдалым 9.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.5.1  — мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым 9.2.2.1  — коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;

9.2.5.1  — сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу

Оқылым 9.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.4.1 — мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 9.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.4.4.1 — тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.2 — мекен үстеулерді  ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану

3- тоқсан (50 сағат)
ЭКСПО-2017 – Қазақстан белесі

 

Н.Ә.Назарбаев «Тәуелсіздік толғауы». Тыңдалым 9.1.1.1 — тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;

9.1.3.1  — әлеуметтік — қоғамдық тақырыптар аясындаайтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 9.2.3.1- коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;

9.2.5.1  — сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу

Оқылым 9.3.1.1 — мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау;

9.3.6.1 — мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым 9.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақалажазу;

9.4.4.1 — тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.3 — ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану

Биотехнология жаңалықтары

 

Сахиев Жүніс «Уақыт қайтарымы». Тыңдалым 9.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.5.1  — мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым 9.2.3.1-  коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;

9.2.4.1 — шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

Оқылым 9.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.4.1 — мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 9.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.4.5.1 — тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі,  құрама атауларды дұрыс жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.2 — жазба жұмыстарында (шарттыбағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Болашақ энергия көздері.

 

Медеу Сәрсеке «Жетінші толқын».

 

Тыңдалым 9.1.4.1 — орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру;

9.1.3.1  -әлеуметтік — қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 9.2.1.1 — берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.4.1 — шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

Оқылым 9.3.2.1 — ғылыми стильде (мақала, баяндама, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.6.1 — мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым 9.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.4.3.1 — жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар 9.5.1.2 — жазба жұмыстарында (қарсылықтыбағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Алаш идеясы мен қайраткерлері

 

Ж.Аймауытов «Қартқожа». Тыңдалым 9.1.2.1 -тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылы-ғы мен нақтылығын анықтау;

9.1.6.1 –тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым 9.2.2.1  — коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;

9.2.3.1-коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

Оқылым 9.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

Жазылым 9.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап,  шолужазу;

9.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 9.5.2.1 — жазба жұмыстарында (мезгілбағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
4- тоқсан (35 сағат)
Жаһандық мәселе: демография

 

Абай Құнанбайұлы «Адамның кейбір кездері». Тыңдалым 9.1.3.1  — әлеуметтік — қоғамдық тақырыптар аясында

айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;

9.1.4.1 — орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру

Айтылым 9.2.5.1  — сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу;

9.2.6.1 — кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау

Оқылым 9.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

Жазылым 9.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;

9.4.4.1 — тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар 9.5.2.1 — жазба жұмыстарында (себеп) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Роботтар мен киборгтар әлемі

 

Айзек Азимов

«Мен -роботпын» жинағынан үзінді.

 

Тыңдалым 9.1.2.1 -тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылы-ғы мен нақтылығын анықтау;

9.1.5.1  — мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым 9.2.1.1 — берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.4.1 — шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

Оқылым 9.3.1.1 — мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау;

9.3.4.1 — мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 9.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.4.3.1 — жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар 9.5.2.1 — жазба жұмыстарында (қимыл-сынбағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Қазақстандағы туризм және экотуризм

 

І.Жансүгіров «Жетісу суреттері». Тыңдалым 9.1.1.1 — тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;

9.1.6.1 –тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым 9.2.2.1  — коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;

9.2.3.1- коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

Оқылым 9.3.2.1 — ғылыми стильде (пікір, аннотация, мақала, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.6.1 — мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым 9.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, аннотация, нұсқаулық жазу;

9.4.5.1 — тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу; сөйлем ішінде қойылатын

тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 9.5.2.1-жазба жұмыстарында (мақсат бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *