Жаңа бағдарлама Қазақ тілі және әдебиеті (оқыту қазақ тілінде емес) 7 сынып Орыс мектеп ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл / Обновленка Казахский язык и литература для русских школ 7 класс ДСП Долгосрочный план по обновленной программе содержанию на 2018-2019 год

Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі және әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

7-сынып:

 

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуникативтік дағдылар Оқыту мақсаттары
1- тоқсан (45 сағат)
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі — қазақ тілін оқып-үйренеміз.

Үштілді білу – үлкен өнер.

М.Жұмабаев «Қазақ тілі» өлеңі. Тыңдалым 7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;

7.1.5.1 — тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 7.2.1.1 — мақал-мәтелдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;

7.2.3.1 —  ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

Оқылым 7.3.1.1 — кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу;

7.3.6.1 — тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым 7.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;

7.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар 7.5.1.1 — мәтіндерден көмекші есімдерді  ажырата білу,  жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану
Уақыт – ұлы күш

 

 

Абай Құнанбаев «Сағаттың шықылдағы емес ермек».

 

Тыңдалым 7.1.1.1 — мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;

7.1.4.1 —  лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым 7.2.2.1 -кеңес берудің түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу;

7.2.5.1  — диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші -тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым 7.3.2.1 — ресми-іскерлік (нұсқаулық) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

7.3.6.1 — тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым 7.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу;

7.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар 7.5.1.2 — салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалышырайлардың қызметін білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану
Жердегі климаттық өзгерістер

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). Тыңдалым 7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;

7.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру

Айтылым 7.2.2.1 — ұсыныс жасаудың   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу;

7.2.5.1 — диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым 7.3.2.1 — ресми -іскерлік (ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

7.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау

Жазылым 7.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу:

7.4.5.1 -тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (күрделі сөздер)

Тілдік бағдар 7.5.1.3 — топтау сан есімдерін

жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану.

2- тоқсан (40 сағат)
Қазақстанның ежелгі қалалары және Ұлы Жібек жолы

 

Б. Ұзақов «Жантаза». Тыңдалым 7.1.1.1 — мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;

7.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру

Айтылым 7.2.2.1 –талапетудің   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу;

7.2.4.1 — шығармадағы   кейіпкерлерге автор берген мінездеменің  тілдік құралдарын талдау

Оқылым 7.3.2.1 — ресми -іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

7.3.4.1 — мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 7.4.1.1 -мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін  сақтап,  ресми құттықтаулар жазу;

7.4.5.1 -тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 7.5.1.4 — одағай түрлерін мәтіннен ажырата алады, ауызша жұмыстарда орындықолдану
Спорт және денсаулық күтімі

 

Т.Нұрмаған-бетов «Он төрт жасар жігіт». Тыңдалым 7.1.1.1 — мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;

7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау

Айтылым 7.2.6.1 -кесте, диаграмма, шартты белгілер,  суреттер мен сызбаларда берілген  ақпаратты  сипаттау;

7.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту;

7.2.2.1 — өтініш жасаудың түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу

Оқылым 7.3.1.1 — кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу;

7.3.2.1 — ресми -іскерлік (өтініш) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

Жазылым 7.4.1.1 -мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін  сақтап,  өтінішжазу;

7.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар 7.5.1.5 — етістік шақтарының (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
Ұқсатым. Сән. Талғам.

 

Ақан сері «Жігіт сипаты», «Қыз сипаты». Тыңдалым 7.1.5.1  — тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау;

7.1.3.1 — әлеуметтік — мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну

Айтылым 7.2.1.1 — мақал-мәтелдер, неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;

7.2.2.1 — бұйрық берудің   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу

Оқылым 7.3.2.1 — ресми -іскерлік (нұсқаулық, ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

7.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау

Жазылым 7.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;

7.4.5.1 — тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (күрделі сөздер)

Тілдік бағдар 7.5.1.5 — етістік шақтарының (мақсатты және болжалды келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
3- тоқсан (50 сағат)
Ғаламтормен дұрыс жұмыс жасау – мәдениет

 

Жюль Верн «Әлемді сексен күн ішінде шарлау» романы (үзінді). Тыңдалым 7.1.3.1 — әлеуметтік — мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну;

7.1.4.1 — повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым 7.2.6.1 — кесте, диаграмма, шартты белгілер,  суреттер мен сызбаларда берілген  ақпаратты  сипаттау;

7.2.1.1  -терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту

Оқылым 7.3.4.1 — мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау;

7.3.1.1 -кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу

Жазылым 7.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін  сақтап,  түйіндемежазу;

7.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар 7.5.1.5 — етістіктің қалау рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
Музыка. Қазақтың киелі домбырасы.

 

 

І.Жансүгіров«Күйші» поэмасы (үзінді). Тыңдалым 7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;

7.1.4.1 — лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым 7.2.2.1 —  кеңес беру, ұсыныс жасаудың түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу;

7.2.5.1 — диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым 7.3.4.1 — мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау;

7.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну.

Жазылым 7.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;

7.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу.

Тілдік бағдар 7.5.1.6 — мақсат және  себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану.
Төрт түлік мал мен егіншілік – ел берекесі Ғ.Мұстафин«Шығанақ» романы (үзінді). Тыңдалым 7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;

7.1.4.1 — повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

Айтылым 7.2.5.1 — диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру;

7.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

Оқылым 7.3.4.1 — мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау;

7.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну

Жазылым 7.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;

7.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар 7.5.1.7 — септеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану
Наурыз мейрамы. Ақ мол болсын! Ұлыс оң болсын!

 

М.Мақатев«Наурыз». Тыңдалым 7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;

7.1.4.1 — повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым 7.2.2.1 — кеңес беру, ұсыныс жасаудың  түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу;

7.2.6.1 — кесте, диаграмма, шартты белгілер,  суреттер мен сызбаларда берілген  ақпаратты  сипаттау

Оқылым 7.3.2.1 — ресми-іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

7.3.6.1 — тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым 7.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, ресми құттықтаулар жазу;

7.4.5.1 — тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 7.5.2.1 — жазба жұмыстарында ыңғайлассалалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
4- тоқсан (35 сағат)
Жастықтың оты қайдасың?

 

М.Жұмабаев «Мен жастарға сенемін» өлеңі. Тыңдалым 7.1.1.1 — мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;

7.1.5.1  -тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 7.2.2.1 — талапету, бұйрық берудің   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу;

7.2.5.1 — диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым 7.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау;

7.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну

Жазылым 7.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу;

7.4.5.1 — тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (күрделі сөздер)

Тілдік бағдар 7.5.2.1 -жазба жұмыстарында қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтары

 

 

 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн».

 

Тыңдалым 7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;

7.1.3.1  — әлеуметтік — мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну

Айтылым 7.2.1.1  -мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;

7.2.5.1 — диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым 7.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау;

7.3.4.1 — мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 7.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;

7.4.5.1 –тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 7.5.2.1 — жазба жұмыстарында түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Батыр туса – ел ырысы

 

 

 

А. Нұршайықов «Аңыз бен ақиқат» (үзінді). Тыңдалым 7.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;

7.1.4.1 — повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым 7.2.1.1  -мақал-мәтелдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;

7.2.4.1 — шығармадағы   кейіпкерлерге автор берген мінездеменің  тілдік құралдарын талдау

Оқылым 7.3.2.1 — ресми -іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

7.3.6.1 — тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым 7.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну;

7.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу

Тілдік бағдар 7.5.2.1 — жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *