Жаңа бағдарлама Қазақ тілі және әдебиеті (оқыту қазақ тілінде емес) 8 сынып Орыс мектеп ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл / Обновленка Казахский язык и литература для русских школ 8 класс ДСП Долгосрочный план по обновленной программе содержанию на 2018-2019 год

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі және әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

4) 8-сынып:

 

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуникативтік дағдылар Оқыту мақсаттары
1- тоқсан (45 сағат)
Білім. Ғылым. Инновация. О.Сүлейменов «Қыш кітап».

 

Тыңдалым 8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;

8.2.4.1  — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

Оқылым 8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (интервью) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 8.4.1.1- мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу;

8.4.3.1 -жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар 8.5.1.1 — болжалдық сан есімдердіжазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
Сауда жасай білесің бе?

 

Абай Құнанбаев «Базарға қарап тұрсам әркім барар». Тыңдалым 8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау;

8.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру

Айтылым 8.2.2.1 — түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып,көңіл-күйді білдіруде  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым 8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру

Жазылым 8.4.2.1 -эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.4.1- тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

Тілдік бағдар 8.5.1.1-бөлшектік сан есімдердіжазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
Жаһандық энергетикалық дағдарыс

 

Ш.Айтматов «Кассандра таңбасы». Тыңдалым  8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;

8.1.3.1  — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 8.2.5.1 — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым 8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (мақала) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

Жазылым 8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақалажазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

Тілдік бағдар 8.5.1.2 — еліктеу сөздерді ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
2 -тоқсан (40 сағат)
Достық пен татулық — таптырмас бақыт

 

Т.Айбергенов «Бір тойым бар». Тыңдалым 8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау;

8.1.6.1 – тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру

Айтылым 8.2.5.1 — пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;

8.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту

Оқылым 8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (мақала) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 8.4.1.1 — мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап,пікір жазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатынтыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 8.5.1.3 — етістіктің шартты рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды қолдану
Кәсіп – бақыттың шырағы,

Еңбек – ырыстың бұлағы

 

Д.Исабеков «Ескерткіш». Тыңдалым 8.1.3.1 — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым 8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;

8.2.4.1  — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

Оқылым 8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (жолдаулар) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру

Жазылым 8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.3.1 — жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар 8.5.1.3 — етістіктің бұйрық рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды  қолдану
Қазақстанның су ресурстары

 

Ә.Нұрпейісов «Қан мен тер» романы (үзінді). Тыңдалым 8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау

Айтылым 8.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту;

8.2.6.1 -кесте, диаграмма, нұсқаулық, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым 8.3.1.1 — перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;

8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

Жазылым 8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап,интервью жазу;

8.4.5.1 -тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

Тілдік бағдар 8.5.1.1 -күшейткіш үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану

3- тоқсан (50 сағат)
Тарихи тұлғалар тағылымы

 

Т.Әлімқұлов «Қараой» әңгіме Тыңдалым 8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.3.1  — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну

Айтылым 8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;

8.2.4.1  -идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

Оқылым 8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (қысқа очерк) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.3.1 — жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар 8.5.1.5 — демеулік шылаулардың (сұраулық, күшейткіш) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану
Қызым – жағадағы құндызым,

Ұлым – аспандағы жұлдызым

 

«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры (үзінді). Тыңдалым 8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым 8.2.5.1 — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым 8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;

8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

Жазылым 8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, пікір жазу;

8.4.3.1 — жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар 8.5.1.5 — демеулік шылаулардың (болжалдық, шектік) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану

Биоалуан түрлілік. Жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер

 

М.Әуезов «Көксерек». Тыңдалым 8.1.3.1 — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;

8.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру.

Айтылым 8.2.4.1  — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау;

8.2.5.1 — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру

Оқылым 8.3.1.1 — перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру

Жазылым 8.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану;

8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатынтыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 8.5.1.5 -демеулік шылаулардың (болымсыздық немесе қарсы мәнді, нақтылау) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
Наурыз және әлем халықтарының оны қарсы алу ерекшелік

тері

 

Б.Ж.Бопай

ұлы «Қазақы наурызнама» (үзінді).

Тыңдалым 8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау;

8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 8.2.2.1 — түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып,көңіл-күйді білдіруде  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;

8.2.1.1  — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау

Оқылым 8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру

Жазылым 8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;

8.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

Тілдік бағдар 8.5.2.1 — жазба жұмыстарында себеп-салдарсалалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
4- тоқсан (35 сағат)
«Мәңгілік елдің нұрлы жолы!»

 

Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан жолы» (үзінді). Тыңдалым 8.1.3.1 — оқу — еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;

8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

Айтылым 8.2.2.1 — түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып,көңіл-күйді білдіруде  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;

8.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту

Оқылым 8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (қысқа очерк) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;

8.3.4.1 — мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

Жазылым 8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 8.5.2.1 — жазба жұмыстарында  талғаулысалалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Қазақстанның айтыс өнері мен сөз мәдениеті

 

Сүйінбай Аронұлы «Сүйінбай мен Қатағанның айтысы». Тыңдалым 8.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;

8.1.5.1  — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 8.2.1.1 — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;

8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым 8.3.1.1 — перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;

8.3.2.1 — публицистикалық стильдің (мақала, интервью) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау

Жазылым 8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, пікір жазу;

8.4.4.1 — тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

Тілдік бағдар 8.5.2.1 — жазба жұмыстарында кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру
Қазақстан — Байқоңыр-Ғарыш

 

Нұртөре Жүсіп «Қыран қазақ» (деректі әңгіме). Тыңдалым 8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;

8.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру;

Айтылым 8.2.4.1 — идеялық жағынан ұқсас  мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып,  мазмұнның дамуын салыстыру және талдау;

8.2.5.1  — пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру

Оқылым 8.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау;

8.3.6.1 — тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру

Жазылым 8.4.1.1 — мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу;

8.4.5.1 — тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

Тілдік бағдар 8.5.2.1 — жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *