Жаңа бағдарлама Қазақстан тарихы 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің 11-сыныптарына арналған

«Қазақстан тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

11-сынып:

Бөлім Тарау Тақырып Оқыту мақсаттары.Білім алушылар тиісті:
1-тоқсан
Өркениет: даму ерекшеліктері Қазақтардың тіршілікті қамтамасыз етудің дәстүрлі жүйесі Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы 11.1.1.1 — Қазақстан халқының тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің қалыптасуына және дамуына табиғи-географиялық факторлардың әсерін зерттеу;11.1.1.2 — көшпелі мал шаруашылы ғы және егіншіліктің ерекшелікте рін «тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі» , «қоныстану жүйесі», «экожүйе» ұғымдарын пайдалана отырып  анықтау;11.1.1.3 — картаны пайдаланып дәстүрлі шаруашылық қызмет түрлерін жіктеу
Қолөнер мен кәсіптер 11.1.3.4 – этнографиялық материалдардың қазақтарда қолөнер мен кәсіптердің дамуын сипаттау
Дала мен қала: өзара қарым-қатынас және өзара әсері Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі 11.1.2.1 — картаны пайдаланып, Ұлы Жібек жолының Қазақстан аумағындағы бағыттары мен жолдарын зерттеу;11.1.2.2 — Қазақстан аумағында қалалардың пайда болуы мен дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлін талдау
Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері 11.1.2.3 — сауда-экономикалық қарым-қатынастар жүйесінде көшпелі және отырықшы халықтың өзара қарым-қатынасын сипаттау;11.1.2.4 — дерек көздер негізінде көшпелі және отырықшы халықтың мәдени өзара әсерін анықтау
Қазақстанның қазіргі замандағы әлеуметтік- экономикалық дамуы ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы 11.1.3.1 — Қазақстанның экономика лық даму ерекшеліктерін талдау үшін «экономикалық жүйе», «дәстүрлі (аграрлы) экономика», «жоспарлы (социалистік) экономика» ұғымдарын пайдалану;11.1.3.2 — ХХ ғасырда Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму бағыттарын анықтаған факторларды талдау
Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы 11.1.3.3 — Қазақстан Республикасы экономикасының даму кезеңдерін талдау, олардың ерекшеліктерін анықтау;11.1.4.4 — мемлекеттік стратегиялар мен бағдарламалардың мазмұнын зерттеу және Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық даму болашағын болжау
Зерттеу жұмысы Әртүрлі тарихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері
2-тоқсан
Этникалық және әлеуметтік-саяси процестер  Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасу тарихы

 

Қазақстан халқының моноэтникалық құрамының өзгеруі (XVIII ғасыр — XX ғасырдың басы)

 

11.2.1.1 — Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісін түсіндіру үшін «аграрлық саясат», «көші-қон саясаты», «моноэтностық құрам» ұғымдарын пайдалану;

11.2.1.2 — Қазақстан аумағындағы халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттеу

Кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасуы

 

11.2.1.3 — Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісін түсіндіру үшін «депортация», «арнайы қонысаударылғандар», «полиэтникалық қоғам», «ұлттық саясат», «интернационализм» ұғымдарын пайдалану;11.2.1.2 —  Қазақстанда халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттеу;11.2.1.4 — Кеңестік кезеңде Қазақстан этностарының өзара мәдени әсерлесу ерекшеліктерін түсіндіру;
Қазақстан Республикасы

ның этносаралық қатынастар саласындағы саясаты

Қазақстан Республикасының көші-қон саясаты

 

11.2.2.1 — көші-қон саясатының ерекшеліктерін анықтау үшін «көші-қон», «эмиграция»,«иммиграция», «репатриант»,«диаспора», «ирридента» ұғымдарын пайдалану;11.2.2.2 — Қазақстандық заңнаманың және мемлекеттік бағдарламалар дың негізінде көші-қон саясатының негізгі бағыттары мен басымдықта рын түсіндіру
Ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделі 11.2.2.3 — мемлекеттік стратегиялар ды және бағдарламаларды зерттеу негізінде ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісін бағалау
Қазақстанның саяси-әлеуметтік және мәдени өміріндегі Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі 11.2.2.4 — Ұлттық бірлікті және қазақстандық бірегейлікті нығайтудағы Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін сипаттау
Зерттеу жұмысы Қазақстан этностары: тарихы мен тағдыры
3-тоқсан
Мемлекет тарихы және қоғамдық-саяси ойдың дамуы

 

Қазақстандағы әлеуметтік-саяси ойдың эволюциясы

 

Қоғамдықсаяси ойдың бастауы және дамуы

 

11.3.1.1 — Ежелгі және ортағасырлық Қазақстанның тарихи тұлғаларының қоғамдық-саяси идеяларын анықтау;

11.3.1.2 — Қазақстандағы қоғамдықсаяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау

Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдықсаяси ойдың дамуы 11.3.1.3 — Қазақ хандығы дәуіріндегі тарихи тұлғалардың қоғамдық-саяси идеяларын анықтау;11.3.1.2 — Қазақстандағы қоғамдықсаяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау
«Зар заман» ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары

 

11.3.1.4 — Қазақ ұлттық мемлекетті-лігінің тарихи тағдыры туралы «Зар-заман» өкілдерінің идеяларын түсіндіру;11.3.1.2 — Қазақстандағы қоғамдықсаяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау
ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары 11.3.1.5 — XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси қызметін талдау;11.3.1.2 — Қазақстандағы қоғамдықсаяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау
«Алаш» – қоғамдық ой және ұлттық идея

 

 

«Алаш» ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері 11.3.2.1 — «Алаш» ұлттық идеясының тарихи негіздерін анықтау
«Алаш» қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары 11.3.2.2 — Қазақ мемлекеттілігінің даму жолдары туралы ұлттық зиялылардың қоғамдық-саяси көзқарастарын салыстыру;11.3.1.2 — Қазақстандағы қоғамдықсаяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы — ХХІ ғасырдағы Қазақстан қоғамын біріктіруші негіз «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының тарихи негізі 11.3.3.1 — «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының тарихи негіздерін анықтау
Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары

 

 

 

11.3.3.2 — «Мәңгілік Ел» идеясының біріктіруші құндылықтарының маңыздылығын анықтау;11.3.3.3 — «Мәңгілік Ел – патриоттық актісін» және «Қазақстандық бірегейлікті және бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасын» зерттеу негізінде мемлекеттің идеология саласындағы саясатын түсіндіру
Зерттеу жұмысы Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі
4-тоқсан
Мәдениет,

білім және ғылымның дамуы

 

Ортағасырлық Қазақстанның ғылыми мұрасы Ортағасырлық Қазақстандағы ғылымның дамуы

 

11.4.1.1 — әртүрлі тарихи кезеңдер дегі ғылымның жетістіктерін анықтау;11.4.1.2 — ғылымның дамуына Қазақстан ортағасырлық ғалымдардың қосқан үлесін зерттеу
XVIII-XX ғасырлардағы Қазақстандағы білім мен ғылымның дамуы

 

XVIII-ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы зерттеулер 11.4.2.1 — XVIII-ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттарын түсіндіру;11.4.2.2 — XVIII-ХХ ғасырдың басында зерттеушілердің еңбектерін зерделеу негізінде Қазақстандағы ғылымды дамытуға қосқан үлесін бағалау
XIX — ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы оқу орындарының қызметі 11.4.2.3 — XIX-ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан аумағында оқу орындардың дамуындағы өзгерістер мен сабақтастықты анықтау;11.4.2.4 — XIX-ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанда өмір сүрген білім беру мекемелерін қызметтік ерекшеліктеріне сәйкес жіктеу
Кеңестік білім беру жүйесінің жетістіктері мен қайшылықтары 11.4.2.5 — Кеңестік білім беру жүйесінің даму ерекшеліктерін анықтау үшін «сауатсыздықты жою», «қызыл отау», «мұғалімдер институты», «мектептегі білім беру», «кәсіби білім беру», «жоғары оқу орындары» ұғымдарын пайдалану;11.4.2.6 — Қазақстандағы кеңестік білім беру жүйесін реформалауды талдау, жетістіктері мен қайшылықтарын анықтау
Қазақ КСР Ғылым академиясы – КСРО-ның ірі ғылыми орталығы 11.4.2.7 — Қазақстан ғылымын дамытудағы Қазақ КСР Ғылым академиясының рөлін анықтау;11.4.2.8 — Кеңестік кезеңдегі ғылымның дамуына Қазақстанның көрнекті ғалымдарының қосқан үлесін бағалау;11.4.2.9 — Кеңестік саяси жүйе жағдайында Қазақстан ғылымы дамуының қиындықтарын және қарама-қайшылықтарын талдау
Бүгінгі таңдағы Қазақстандағы білім және ғылым жүйесі

 

Қазақстан Республикасы білімі мен ғылымы дамуының мәселелері мен болашағы 11.4.3.1 — Қазақстан Республикасының стратегиялары мен бағдарламаларын зерттеу негізінде білім және ғылым жүйесін жаңартудың алғышарттары мен маңызын талдау;11.4.3.2 — әлемдік білім және ғылым кеңістігіне ену үшін инновациялық ғылыми және білім беру ұйымдарын құрудың маңыздылығын бағалау;11.4.3.3 — Қазақстан Республикасы «Болашақ» халықаралық білім беру бағдарламасының елді жаңғыртуда ғы маңыздылығын талдау
Зерттеу жұмысы Білім мен ғылымға үлес қосқан менің өлкемнің тұлғалары

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *