Жаңа бағдарлама Көркем еңбек 6 сынып Қыздар ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған

«Көркем еңбек» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 6-сынып (қыздар):

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1-тоқсан
Визуалды өнер Портрет жанры. Портрет түрлері. Қазақстандық суретшілердің шығармашылығындағы портрет 6.1.3.1-Шығармашылық идеяларды іске асыру мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды  қолдану арқылы)
6.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық  мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен  дизайн туындыларының  ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету
Сызықты портрет. Графика. Орындалу техникасы. Дәстүрлі емес материалдардан портрет жасау (сымнан орындалған портрет) 6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану
6.1.6.4-Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау

6.1.6.2-Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды білу, оларды өңдеу мен пайдаланудың тиімді жолдарын (немесе әдістерін) анықтау

Портреттегі түс. Орындалу техникасы 6.1.1.1-Өзінің және басқа оқушының тәжірибесіне сүйене отырып, қоршаған орта нысандарының визуалды сипаттамаларын (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік) түсіну және білімін көрсету

6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану

Заманауи портрет. Фотоөнер. Фотокамерамен тәжірибе 6.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды салыстыру
6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану
Анимация. Қозғалатын элементтер (ермексазды  анимация, көлеңкелі театр, саусақты және таяқшалы қуыршақтар) 6.1.2.1-Әлемдік және қазақтың ұлттық  мәдениетіндегі дизайн, қолөнер мен өнер туындыларының ерекшеліктерін түсіну мен білімін көрсету
Сценарий дайындау. Кейіпкерлер мен декорациялар құру. Көркем өнер идеяларын іске асыру. Дыбыс қосу 6.1.4.1 -Уақыт пен басқа да факторларды ескере отырып, іс-әрекеттің реттілігін анықтау  және жоспарлау
6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану
6.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялау бойынша

сындарлы пікір мен негізделген ұсыныстарды қабылдау

Жұмысты қорғау 6.3.1.1-Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын таныстыру (көрме)
2-тоқсан
Сәндік-қолданбалы өнер Тоқу өнері. Ілмекпен тоқу. Тоқу тәсілдері мен техникалары. Бұйымның нобайын дайындау. Материалдар мен құрал-жабдықтарды таңдау 6.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық  мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен  дизайн туындыларының  ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету

6.1.5.2-Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызбалар  орындау

6.1.4.2-Материалдық шығынды анықтау (сандық көрсеткіштер)

Әртүрлі бұйымдарды ілмекпен тоқу (сулықтар, сөмкелер, ұялы телефондардың қабы) 6.1.6.4-Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау

6.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

6.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне  және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Шалма бізбен тоқу. Шалма біз және олардың түрлері. Тоқу тәсілдері мен техникалары. Бұйымның нобайын дайындау 6.1.5.2-Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызбалар  орындау

6.1.4.2-Материалдық шығынды анықтау (сандық көрсеткіштер)

Әртүрлі бұйымдарды шалма бізбен тоқу (мойынорағыш, үшкіл орамал, тіреуіш, ұялы телефондардың қабы) 6.1.6.4 -Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау

6.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

6.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Жұмысты қорғау. Көрме ұйымдастыру 6.3.1.1-Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын таныстыру (көрме)

6.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялау бойынша

сындарлы пікір мен негізделген ұсыныстарды қабылдау

3-тоқсан
Дизайн және  технология Тоқыма материалдарынан бұйым дайындау (авторлық қуыршақ, дамытатын ойыншықтар). Идеяларды құру. Нобай 6.1.5.1 — Өзінің тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай отырып, әртүрлі нысандардың дизайны бойынша тапсырмалар орындау

6.1.5.2-Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызбалар орындау

Түрлі-түсті және фактуралы тоқыма материалдарын  зерттеу. Материалдарды, құралдар мен жабдықтарды таңдау және дайындау 6.1.6.3-Тоқыма материалдары мен бұйымдарының  қасиеттері мен фактурасын анықтау және зерделеу

6.1.6.2-Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды білу, оларды өңдеу мен пайдаланудың тиімді жолдарын (немесе әдістерін) анықтау

6.2.2.1-Тігін машинасын қалыпты күйге келтіруді білу және орындау

Бұйым дайындау. Бөлшектерді пішу. Жеке бөліктерін өңдеу.

Бөлшектерді біріктіру мен бұйымды безендіру

6.2.2.2-Тігін бұйымдарын ылғалды- жылулық өңдеу режимдерін білу, сипаттау және оларды тәжірибеде қолдану

6.2.3.1-Өлшем мен белгілеу негізінде орындалған бұйым дайындау үшін материалдарды электрлік қол құралдарымен өңдеу

6.2.3.2-Әр түрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, бір өнім орындау

6.2.6.2-Қол электрлі құралдары мен жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс жасау тәсілдерін, еңбек гигиенасы ережелерін (жұмыс орнын, құралдарды ұйымдастыру мен тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу) білу және түсіндіру

Үйге арналған тоқыма бұйымдарының дизайны (алжапқыш, асханалық бұйымдар). Идеяларды құру. Нобай. Материалды таңдау және дайындау. Жұмысты орындау бірізділігі 6.1.5.1-Өзінің тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай отырып, әртүрлі нысандардың дизайны бойынша тапсырмалар орындау

6.1.5.2-Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызбалар  орындау

6.1.4.1-Уақыт пен басқа да факторларды ескере отырып, іс-әрекеттің реттілігін анықтау және жоспарлау.

6.1.4.2-Материалдық шығынды анықтау (сандық көрсеткіштер)

Бұйым дайындау. Бөлшектерді пішу. Жеке бөліктерін өңдеу. Бөлшектерді біріктіру мен бұйымды безендіру 6.2.2.2-Тігін бұйымдарын ылғалды- жылулық өңдеу  режимдерін білу, сипаттау және оларды тәжірибеде қолдану

6.2.3.1-Тігін машинасы және қол құралдарымен қайып тігу, сырып тігу тігіс түрлерін қолдана  отырып, тоқыма материалдарын пішу және өңдеу

6.2.3.2-Әр түрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, бір өнім орындау

6.2.6.2-Қол электрлі құралдары мен жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс жасау тәсілдерін, еңбек гигиенасы ережелерін (жұмыс орнын, құралдарды ұйымдастыру мен тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу) білу және түсіндіру

Жұмысты қорғау.

Көрме ұйымдастыру

6.3.1.1-Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын таныстыру (көрме)

6.3.3.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы) салыстыру

4-тоқсан
Тамақтану мәдениеті. Қазақ халқы мен түрлі халықтардың және де қоғамдық тамақтану орындарындағы дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері 6.2.4.1-Қоғамдық тамақтану орындарында, қазақ халқы мен әлем халықтарының мәдениетіндегі дастарқан басында өзін-өзі ұстау ережелерін салыстыру және сипаттау

6.2.4.2- Әртүрлі іс-шараға арналған дастарханды безендірудегі білімдері мен тәжірбиелік дағдыларын

көрсету

Жартылай дайын өнімдерден тағамдар әзірлеу технологиясы 6.2.4.3-Жылдам орындалатын тағамдар мен десерт дайындау технологияларын білу және қолдану

6.2.4.4-Әр түрлі тағамдарды дайындау үшін азық-түліктер, құрал-саймандар мен керек-жарақтарын анықтау және таңдау

Тағамдарды жылдам әзірлеудің технологиясы 6.2.4.3-Жылдам орындалатын тағамдар мен десерт дайындау технологияларын білу және қолдану

6.2.4.4-Әр түрлі тағамдарды дайындау үшін азық-түліктер, құрал-саймандар мен керек-жарақтарын анықтау және таңдау

Десерт әзірлеу технологиясы 6.2.4.3-Жылдам орындалатын тағамдар мен десерт дайындау технологияларын білу және қолдану.

6.2.4.4

Әр түрлі тағамдарды дайындау үшін азық-түліктер, құрал-саймандар мен керек-жарақтарын анықтау және таңдау

6.3.1.1-Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын таныстыру (көрме)

Үй мәдениеті Гигиена ережелері. Бөлмені ылғалды және құрғақ тазалау жұмысы 6.2.5.3-Тазалау құралдары, тұрғын үйге қойылатын гигениалық талаптарды зерделеу және сипаттау

6.2.5.4-Шектеулі қолдауда тазалау құралдары мен тәсілдерін таңдау және қолдану

Киім (аяқ киім) күтімі мен оларды сақтау 6.2.5.5-Шектеулі қолдауда мезгілдік киім мен аяқ-киімдерді күту мен ұзаққа сақтау ережелерін білу және ұстану
Сәндік гүлдер түрлері. Гүл өсіру шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар 6.2.5.1-Сәндік гүлдер түрлерін өсіру технологиясын зерттеу және сипаттау

6.2.5.2-Сәндік бақ өсіру мен гүл өсіру шаруашылығында көктемгі жұмыстар (топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерден қорғау, егу мен отырғызу) жүргізу

6.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне  және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *